Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους σε ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και για χρέη μέχρι τις 31/12/2016.

Από την έντυπη έκδοση 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας ασφαλισμένος του τέως ΟΓΑ ή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) για να διαγράψει τις οφειλές του στον πρώην ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η πρώτη προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος να έχει οφειλές/χρέη μέχρι και τις 31/12/2016, δηλαδή πριν λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ. Η δεύτερη και βασική προϋπόθεση για να διαγράψει κάποιος ασφαλισμένος τα χρέη του προς τον πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) είναι, για το χρονικό διάστημα που θα ζητήσει τη διαγραφή, να έχει οπωσδήποτε πλήρη ασφάλιση, δηλαδή 25 ένσημα τον μήνα, σε έναν άλλο ασφαλιστικό φορέα για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα.

Επί παραδείγματι, εάν ο ΟΑΕΕ έχει καταλογίσει οφειλές για το έτος 2015 ή για άλλο χρονικό διάστημα σε κάποιον που ήταν ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί ο εν λόγω ασφαλισμένος να ζητήσει διαγραφή των οφειλών του στον ΟΑΕΕ. Προσοχή: Για τη συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια δραστηριότητα ή απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης ασφάλισης.

Στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εμπίπτουν οι ασφαλιστικές υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ή ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση -του φορέα στον οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών- έχει προχωρήσει με δικαστική απόφαση.

* Η έναρξη ισχύος των διατάξεων είναι η 28η Νοεμβρίου του 2018.

* Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

* Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους.

* Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov. gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/ 18).

* Δυνατότητα διαγραφής στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, είτε βεβαιωμένες είτε μη. Δηλαδή, ένας ασφαλισμένος στον οποίο ο ΟΑΕΕ δεν του έχει καταλογίσει οφειλές ακόμη κι αν είχε παράλληλη δραστηριότητα, κάνοντας την αίτηση στον ΕΦΚΑ, αναγνωρίζει και ταυτόχρονα διαγράφει τις οφειλές του αρκεί αυτές να ήταν μέχρι 31/12/2016.

* Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση.

* Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου.

* Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής.

* Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ’ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν.

* Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

* Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

* Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το ΚΕΑΟ κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.

* Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης, την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης των αιτήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

1. Ασφαλισμένοι π. ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα.

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον π. ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/02 (Α’ 214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846 /10 (Α’ 66) και ισχύουν.

1β. Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 – παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π. ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

2. Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ που ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του άρθρου 39 του ν.2084/92 (έναρξη ασφάλισης πριν από την 1/1/1993), ασφαλισμένοι του π. ΤΣΠΕΑΘ, που υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, ως δημοσιογράφοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

2β.  Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 – παράλληλη πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης), στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ.