Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (ΓΔΟΥ 14/2022) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20-04-2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26-5-2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30-6-2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23-7-2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25-8-2021 (Β’ 3921) αποφάσεων.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Σκοπός

  1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών – δικαιούχων, για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
  2. Δικαιούχοι για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζονται οι εκμισθωτές που:

α) τηρούσαν ενεργή μίσθωση με μισθωτές, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή τον μήνα Μάρτιο, για την ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), τον Απρίλιο, για την ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), τον Μάιο, για την ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), τον Ιούνιο, για την ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274), τον Ιούλιο, για τηνΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) ή συνήψαν αρχικό μισθωτήριο, με μισθωτή ο οποίος θεωρείται πληττόμενος τον μήνα Μάρτιο, για την ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), τον Απρίλιο, για την ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), τον Μάιο, για την ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), τον Ιούνιο, για την ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274), τον Ιούλιο, για την ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921),

β) δεν είχαν αποζημιωθεί, με προκαταβολή, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινές υπουργικές αποφάσεις,

γ) υπέβαλαν «Δήλωση COVID», εντός των προθεσμιών που ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

δ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 των υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

  1. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Άρθρο 2

Διαδικασία καταβολής του ποσού στους δικαιούχους

  1. Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καταβάλλεται αποζημίωση στους δικαιούχους, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται ως εξής:

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα:

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ του μη καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος.

  1. Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού της αποζημίωσης στους δικαιούχους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 των υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3

Διαδικασία υπολογισμού τελικώς καταβαλλόμενου ποσού αποζημίωσης

Το τελικό καταβαλλόμενο ποσό αποζημίωσης προσδιορίζεται κατόπιν συνυπολογισμού τυχόν ποσών προκαταβολής που είχαν ληφθεί για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καθώς και τυχόν ποσών αποζημίωσης που έχουν καταβληθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της καταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Read more at Taxheaven.gr)