Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται ακόμη και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αμείβονται με εργόσημο.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 742 τ. Β/9-2-1981):

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα Χριστουγέννων που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την 21η Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από την ημερομηνία αυτή(άρθρο 3 της ΚΥΑ 19040/81).

Για το έτος 2019 η 21/12 είναι ημέρα Σάββατο οπότε η καταβολή του Δώρου πρέπει να γίνει μέχρι και την λήξη της ημέρας του Σαββάτου (21/12) και ώρα 24.00

Μετά το πέρας της ανωτέρας προθεσμίας η μη καταβολή του δώρου, θεωρείται παράβαση που συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις (άρθρο 8 του Ν.2336/1995), αλλά και διοικητικές κυρώσεις κατά το άρθρο 24 του Ν.3996/2011(πρόστιμα).

Η επιβολή των ποινικών κυρώσεων, μπορεί να γίνει με την αυτόφωρη διαδικασία 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τη διάταξη 242 του Κ.Π.Δ το αυτόφωρο διαρκεί μέχρι να παρέλθει ολόκληρη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης.

Επομένως το αυτόφωρο διαρκεί από 00.01 το πρωί της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου όπου πλέον η μη καταβολή του δώρου αποτελεί παράβαση, μέχρι τα μεσάνυχτα 24.00 της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι με αποφάσεις του ο Άρειος Πάγος (40/2002, 286/2013) έχει κρίνει ότι κατά το άρθρο 10 της ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980, ορίζεται επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής η 31η Δεκεμβρίου για το δώρο Χριστουγέννων και οι συνέπειες για τον υπεύθυνο εργοδότη επέρχονται μόνο με την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας (31 Δεκεμβρίου). Οι συγκεκριμένες αποφάσεις όμως αφορούν πολιτικές δίκες και την διεκδίκηση από εργαζόμενους αποδοχών υπερημερίας λόγω της μη εκπλήρωσης από τον εργοδότη, εκτός των άλλων και της υποχρέωσης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων.

Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων εργαζομένων, μέσω χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο παραστατικό που θα εκδοθεί θα πρέπει να αναφέρει την αιτιολογία καταβολής του ποσού και εν προκειμένω θα πρέπει να αναφέρει ότι πρόκειται για το δώρο Χριστουγέννων 2019 (Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 26034/695/2019 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών).

Επομένως δεν αρκεί μόνο η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, αλλά και η ακριβής τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, καθώς προβλέπονται ξεχωριστές διοικητικές κυρώσεις από την μη τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ (άρθρο 2 -ΚΥΑ 26034/695/2019 )

Πηγη : oenet.gr