Η νέα απόφαση Α 1018/2020 εφαρμόζεται στην εκμίσθωση σκαφών αναψυχής, από εκμισθωτή, εγκατεστημένο ή μη στο εσωτερικό της Χώρας, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας, ή από εκμισθωτή μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας που δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, τα οποία πραγματοποιούν μη προκαθορισμένους πλόες και ξεκινούν από ή προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες, ή διέρχονται των εγχώριων υδάτων της Χώρας, εφόσον οι μισθώσεις αυτές αφορούν σε:

α) Βραχυχρόνιες μισθώσεις (έως και 90 ημερών) με τόπο φορολογίας την Ελλάδα, για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στον λήπτη βρίσκεται στο εσωτερικό της Χώρας.
Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται στην Ελλάδα εκτός εάν η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα ή ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, οπότε οι πράξεις αυτές φορολογούνται κατά το μέρος αυτό εκτός Ελλάδας, με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

β) Μισθώσεις με τόπο φορολογίας εκτός Ε.Ε., που αφορούν σε:
i) Βραχυχρόνιες μισθώσεις για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στο λήπτη βρίσκεται εκτός Ε.Ε.
ii) Μακροχρόνιες μισθώσεις (άνω των 90 ημερών) σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται εκτός της Ε.Ε., λόγω του ότι ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ε.Ε. ή λόγω του ότι το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του μη υποκείμενου λήπτη εκτός της Ε.Ε. από εγκατάσταση που διαθέτει ο παρέχων στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.

Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται κατά το μέρος που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών μίσθωσης πραγματοποιείται στα ύδατα της Ελλάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή της μη φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που μπορούν να προκληθούν χάριν του τόπου που το σκάφος αναψυχής τίθεται στη διάθεση του λήπτη ή του τόπου εγκατάστασης του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη.

Για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης Α 1018/2020, κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες εναλλακτικές περιπτώσεις:

α) Στο σύνολο της αντιπαροχής (ήτοι σε ποσοστό 100% της φορολογητέας αξίας).

β) Σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της Χώρας, ανά ναύλο, όπως η εκμετάλλευση αυτή προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση του ναύλου και λαμβάνοντας υπόψη την αιγιαλίτιδα ζώνη της Χώρας. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να επιβαρύνεται η συνολική αντιπαροχή (100%) με ΦΠΑ και εν συνεχεία να εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο για τη μείωση του ποσού του φόρου. Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά για το σύνολο των ναύλων που ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένου φορολογικού έτους, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση α΄, και ως μέσο για την απόδειξη του χρόνου παραμονής και της απόστασης που διανύεται στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός της Ε.Ε., χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό χρήσης και εκμετάλλευσης όπως προκύπτει με την εφαρμογή του κριτηρίου του χρόνου παραμονής ή των διανυόμενων αποστάσεων στα ύδατα της Χώρας.

γ) Σε ποσοστό 50% της συνολικής αντιπαροχής που καταβάλλεται για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, λόγω της διενέργειας μέρους του πλου στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης του εν λόγω ποσοστού στο τέλος του φορολογικού έτους, για το σύνολο των ναύλων που ολοκληρώνονται εντός του φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 της παρούσας. Σε περίπτωση μη οριστικοποίησης επιβαρύνεται η συνολική αντιπαροχή (100%) με Φ.Π.Α. Η οριστικοποίηση του ποσοστού φορολόγησης γίνεται ανά πλοίο και για το σύνολο των ναύλων μόνο εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης, για το σύνολο του φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση που τα πλοία αναψυχής χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με το ν. 4256/2014, η δραστηριότητά τους αυτή ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια φορολογείται στο σύνολο της αντιπαροχής με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ.

Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία ο υποκείμενος στο φόρο, ή ο υπηρεσιακός χρήστης, διαπιστώνει τη χρήση και εκμετάλλευση του πλοίου, που διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης, στα ύδατα της Χώρας, ή σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί από τον υποκείμενο στο φόρο, ή ο προσδιορισμός αυτού στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ανά ναύλο, ή για το σύνολο των ναύλων που αφορούν συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Για τους υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποίησαν μισθώσεις επαγγελματικών σκαφών αναψυχής από 24.04.2019 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.04.2019.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης ολοκληρώνεται έως 31.3.2021. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά την 1.4.2021, η οριστικοποίηση για το έτος 2020 πραγματοποιείται με βάση στοιχεία που διαθέτουν οι υποκείμενοι στο φόρο, για τα οποία φέρουν το βάρος της απόδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιωτικά συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού.

Πηγη : taxheaven.gr