Φορολογικές – Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις  Απριλίου 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση ηλεκτρονικά για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2019. O φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του ,τα οποία φορολογούνται με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλάσσονται, επίσης δηλώνει τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα ,τον παρακρατηθέντα ή αποδοθέντα φόρο.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και ο φόρος καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν δήλωση ηλεκτρονικά για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2019. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και ο φόρος καταβάλλεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 30.6.2019

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έκλεισε ισολογισμό στις 30.6.2019 καταβάλει την 4η δόση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ)

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών έτους 2019 από κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ειδικά για την διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου.

10  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020 όπως και των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις καταβάλλονται ως 31.03.2020, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 παρατείνονται μέχρι τις 10 Απριλίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 10 Απριλίου. (Άρθρο 12, Β.Δ. 24-9/20-10-1953)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ CAMPINGS

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από camping, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ- μη υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. -υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 10 Απριλίου (Άρθρο 1, ν. 339/1976, ν. 2130/1993)

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.Α.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια κλπ- μη υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. – υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 10 Απριλίου. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται με συντελεστή 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Άρθρο 23, Ν. 3756/2009)

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2%. (Άρθρο 1, Ν. 339/1976)

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα µε ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 5%. (Άρθρο 20, Ν. 2539/1997)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Μαρτίου  μέχρι τις 10 Απριλίου.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σε λειτουργία τέθηκε n διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν.

Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος:

 • Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα.
 • Από 01/01/2020 δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά: Πιο συγκεκριμένα δημιουργούνται:
  • επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και  αυτοαπασχολούμενους εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες   (πρώτα  πέντε έτη ασφάλισης)
  • έξι (6) κατηγορίες για αγρότες.
 • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
 • Προσφέρεται ευελιξία μέσω της δυνατότητας ετήσιας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας.
 • Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αγρότες και νέους ελεύθερους επαγγελματίες ή  αυτοαπασχολούμενους
 • Υπάρχει νέα προσέγγιση της παράλληλης ασφάλισης μέσω του προσδιορισμού ελάχιστου ύψους εισφορών που προκύπτει από το άθροισμα εισφορών μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης και δυνατότητα καταβολής προαιρετικά υψηλότερων εισφορών.
 • Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.

       Επισημαίνεται

 • Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή θα ισχύει για όλο το έτος 2020 εκτός αν συμπληρωθούν πέντε έτη ασφάλισης εντός του έτους.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για τις υποχρεώσεις του μηνός Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Μαρτίου.

Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οι οποίες φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα, υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μια ενιαία έκτακτη δήλωση ΦΠΑ, μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000).

Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις. (ΠΟΛ. 1019/2003)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Για δάνεια μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και τρίτων και για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς τις εταιρείες τους υποβάλλεται δήλωση χαρτοσήμου και καταβάλλεται ο φόρος για τον μήνα Μάρτιο  μέχρι τις 15 Απριλίου. (ΠΟΛ 1035/2017)

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής taxisnet  από τον εκμισθωτή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της ή την λύση της ( προαιρετικά για την λύση )ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία  (ΑΥΟ ΠΟΛ 1013/2014). Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της  από 01/02/2020 έως 30/04/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020.

20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

• Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα μέχρι τις 20 Απριλίου

Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστής φόρου 20% επί της αξίας της διαφήμισης.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων. (ΠΟΛ 1271/2013ΠΟΛ 1180/2015). 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ

Συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων που καταρτίστηκαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής TAXISnet από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία μέχρι τις 20 Απριλίου.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις συναλλαγές του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 27 Απριλίου.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

• ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 5% ( αντί 10% ) για τα εισοδήματα από μερίσματα (εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους) μέχρι  τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

• ΤΟΚΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από τόκους (εισόδημα από καταθέσεις, χρεόγραφα, ομολογίες) μέχρι  τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα)  μέχρι  τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έκλεισε ισολογισμό στις 30/6/2019 καταβάλλει την 4η δόση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

• ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ CAMPINGS

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από campings, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου, αν είναι υπόχρεοι ΦΠΑ.

• ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.Α.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια κλπ- αν είναι υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. – υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Τα τέλη αυτά υπολογίζονται με συντελεστή 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Άρθρο 23, Ν. 3756/2009)

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2%. (Άρθρο 1, Ν. 339/1976)

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα µε ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 5%. (Άρθρο 20, Ν. 2539/1997)

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο του  μηνός Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Την ίδια ημερομηνία υποβάλλουν δήλωση και όσοι έχουν πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.  (Άρθρο 38 Ν. 2859/2000)

Β) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά στατιστική δήλωση (intrastat) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μηνός Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

• ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 5% ( αντί 10% ) για τα εισοδήματα από μερίσματα (εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους) μέχρι  τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

• ΤΟΚΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από τόκους (εισόδημα από καταθέσεις, χρεόγραφα, ομολογίες) μέχρι  τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου  του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα)  μέχρι τις 27 Απριλίου  με καταβολή του φόρου στις 30 Απριλίου.

• ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου του παρακρατηθέντος φόρου 3% στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου μέχρι τις 30 Απριλίου.

• ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Φεβρουαρίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους για εργατικές υποθέσεις μέχρι τις 30 Απριλίου. (Άρθρο 69 Ν. 4172/2013)

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ο.Τ.Α., ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Κοινωφελή Ιδρύματα υποβάλλουν δήλωση και καταβάλλουν το φόρο του μηνός  Φεβρουαρίου  για τις προμήθειες  που παρακρατήθηκαν πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις, με το φόρο να υπολογίζεται με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών μέχρι τις 30 Απριλίου . (Άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

• ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. και καταβάλλει το φόρο του μηνός  Φεβρουαρίου που παρακρατήθηκε για πληρωμές ή παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, ή καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα, ή διενεργεί πληρωμές στους ασφαλισμένους τους μέχρι τις 30 Απριλίου . (Άρθρο 60 Ν. 4172/2013 – ΠΟΛ 1049/2014 – ΠΟΛ 1217/2014).

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Φεβρουαρίου  για τις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλήθηκαν μέχρι τις 30 Απριλίου . (Άρθρο 15 Ν. 4172/2013)

• ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο 20% του μηνός Φεβρουαρίου  για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου . (ΠΟΛ 1120/2014)

• ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δήλωση και καταβολή του φόρου διαμονής για τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020 μέχρι τις 29 Μαίου. Δήλωση και καταβολή του φόρου διαμονής για τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον μήνα Μάρτιο με καταληκτική ημερομηνία την 30.4.2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου.

• ΚΙΝΗΤΗ & ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Δήλωση και καταβολή του τέλους κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για τον μήνα Φεβρουάριο  μέχρι τις 30 Απριλίου. (ΠΟΛ 1102/2009 & ΠΟΛ 1117/2009)

• ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Δήλωση και καταβολή του τέλους για την σταθερή τηλεφωνία (υπηρεσίες φωνής και internet) για τον  μήνα Φεβρουάριο μέχρι τις 30 Απριλίου. (ΠΟΛ 1184/2016)

• ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δήλωση και καταβολή του ειδικού τέλους ( 10% ) για την συνδρομητική τηλεόραση (περιλαμβάνεται το πάγιο τέλος) για τον μήνα Φεβρουάριο  μέχρι τις 30 Απριλίου. (Άρθρο 54 Ν. 4389/2016ΠΟΛ 1085/2016ΠΟΛ 1086/2016)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Δήλωση και καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 παρατείνεται μέχρι και την 30.6.2020.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις του μηνός Μαρτίου   μέχρι τις  30 Απριλίου. (ΕΓΚ. ΙΚΑ Α20/251/32/2013)

.• Α.Π.Δ.

Υποβολή Α.Π.Δ. επιχειρήσεων, πολυκατοικιών και οικοδομικών έργων για τον μήνα Μάρτιο μέχρι τις 30 Απριλίου. (Έγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017).

Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα μέχρι  τις 30 Απριλίου . (Άρθρο 24 παρ. 2 στ Ν. 4498/2017)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  Ο.Ε –  Ε.Ε – Ε.Π.Ε.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθενη υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Εγκύκλιος 21 – Δ.ΑΣΦ.:256 /513503/2019/2019 – Ασφάλιση μελών – διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ – Πακέτα κάλυψης – Υποβολή ΑΠΔ

ΕΤΑΙΡΟΙ Ι.Κ.Ε.

Οι εταίροι των Ιδιωτικών πολυπρόσωπων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΙΚΕ δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. (εταίροι ή τρίτα πρόσωπα) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

 1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και διαχειριστής

Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

 1. Εταίρος και διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε

Εταίρος πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016

 1. Διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. χωρίς εταιρική ιδιότητα ( τρίτο πρόσωπο )

Διαχειριστής Ι.Κ.Ε τρίτο πρόσωπο (δεν έχει εταιρική ιδιότητα), καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 1. Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – τρίτος, μη εταίρος

Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος) εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ

Αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3) – Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης (Έντυπο Ε4)

Υποβολή του ενιαίου εντύπου Ε3 (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε3 αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό πεδίο) ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ειδικότητες συναφείς με: α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, γ) εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, δ) χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβήτων και ε) εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

Ειδικά στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή του εντύπου Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3 και του ΟΑΕΔ.

Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος / Αρχικός / Ετήσιος Συμπληρωματικός / Συμπληρωματικός Ωραρίου / Τροποποιητικός Αποδοχών) (Έντυπο Ε4)

Υποβολή του  ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) ηλεκτρονικά από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. 

Στην περίπτωση μεταβολών που αφορούν τις αποδοχές, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία των μεταβολών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει το συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού με τα μεταβληθέντα στοιχεία, την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου και πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό πεδίο) ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ειδικότητες συναφείς με: α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, γ) εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, δ) χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβήτων και ε) εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Δεν απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικού εντύπου Ε4 όταν ο εργοδότης αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) όταν αφορά σε καταχώριση στοιχείων του Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ ή του Βιβλιαρίου εργασίας τουριστικών λεωφορείων υποβάλλεται πριν την έναρξη ισχύος του και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Ειδικά στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή του εντύπου Ε4 (Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και του ΟΑΕΔ.

Λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για το χρονικό διάστημα εργασίας από 11.3.2020 έως και 31.3.2020 αναστέλλεται μέχρι τις 10.4.2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’94).

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Έντυπο Ε5)

Αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού γίνεται με το έντυπο Ε5 ηλεκτρονικά μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Η υποβολή του εντύπου Ε5 ολοκληρώνεται με τον εργοδότη να συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε5, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν ιδιοχείρως οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου, ολοκληρώνει την υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του σαρωμένου εντύπου Ε5 με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε5 από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου εργαζομένων υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με ή χωρίς προειδοποίηση (Έντυπο Ε6)

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) γίνεται με το έντυπο Ε6 και πραγματοποιείται μέσα στην  προθεσμία των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής του εντύπου Ε6 υλοποιείται ως εξής: αρχικά ο εργοδότης συμπληρώνει τη φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν ιδιοχείρως οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του σαρωμένου εντύπου Ε6 με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής από τον εργαζόμενο του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

Σύμφωνα με την απόφαση 36725/138/20.08.2019 παύει  η υποχρέωση του εργοδότη, να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» το πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

Από 21.08.2019, θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέα έκδοση του αρχείου *.xsd, που αφορά στις προδιαγραφές για μαζική καταχώρηση του εντύπου Ε6.

Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου (Έντυπο Ε7)

Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου (Έντυπο Ε7) υποβάλλεται μέσα στην  προθεσμία των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών.

Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (Έντυπο Ε8)

Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης γνωστοποιείται με το έντυπο Ε8, πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία και ώρα επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω   κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς Λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για το χρονικό διάστημα εργασίας από 11.3.2020 έως και 31.3.2020 αναστέλλεται μέχρι τις 10.4.2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’94).

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Αναγγελία πρόσληψης με σύμβαση μερικής απασχόλησης  ή και εκ περιτροπής εργασίας (Έντυπο Ε9)

Αναγγελία πρόσληψης με σύμβαση μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας με την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας (Έντυπο Ε9) για ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση (Έντυπο Ε10)

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε10 επισυνάπτεται η σαρωμένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές, και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής. Σε περίπτωση τυπικών σφαλμάτων ή/και ελλείψεων (ενδεικτικά: επισύναψη εσφαλμένου αρχείου, απουσία σελίδων, ξενόγλωσσο κείμενο, απουσία υπογραφών) η υποβολή του εντύπου Ε10 δεν γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Έντυπο Ε11)

Η γνωστοποίηση των στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας γίνεται με το έντυπο Ε11 εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, όπου περιέχονται τα στοιχεία των υπαλλήλων που έλαβαν άδεια και επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο Αδειών. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 2541/Δ1. 853/2020.

Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου (Έντυπο Ε12).

Υπόχρεοι εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι ΑΜΟΕ, δεν υποχρεούνται δε σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.

Λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για το χρονικό διάστημα εργασίας από 11.3.2020 έως και 31.3.2020 αναστέλλεται μέχρι τις 10.4.2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’94).

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία

Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (Έντυπο Ε3.1)

Το έντυπο E3.1 υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελουμένου σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελουμένου πριν τη λήξη αυτού για οποιονδήποτε λόγο, ο επιβλέπων φορέας αναγγέλλει τη διακοπή εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τότε που αυτή έλαβε χώρα.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης επιμήκυνσης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, ο επιβλέπων φορέας αναγγέλλει την επιμήκυνση τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση (Έντυπο Ε3.2)

Το έντυπο Ε3.2 υποβάλλεται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.2 επισυνάπτεται η σαρωμένη σύμβαση μεταξύ του παρόχου κατάρτισης, του ωφελουμένου από το πρόγραμμα και του εργοδότη-επιχείρησης πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη για την πρακτική άσκηση του ωφελούμενου, ο πάροχος κατάρτισης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.2 με τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την επέλευση της μεταβολής.

Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.2 με τα στοιχεία της διακοπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή.

Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση (Έντυπο Ε3.3)

Το έντυπο Ε3.3 υποβάλλεται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου.

Σε περίπτωση μεταφοράς ωφελουμένου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης, ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε3.3 με τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη μεταφορά.

Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης πρακτικής άσκησης ωφελουμένου, ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε3.3 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από το αντίστοιχο γεγονός.

Σε περίπτωση τροποποίησης ωραρίου ή οργάνωσης χρόνου πρακτικής άσκησης ωφελουμένου, ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε3.3 με τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης εσφαλμένων στοιχείων στα πεδία των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει αμελλητί τα έντυπα Ε3.1, Ε3.2 και Ε3.3 (ορθή επανάληψη) συμπληρωμένα με τα ορθά στοιχεία.

Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας (Έντυπο Ε3.4)

Το έντυπο E3.4 υποβάλλεται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.

Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

Κατά την υποβολή του εντύπου E3.4 επισυνάπτεται η σαρωμένη σύμβαση μαθητείας μεταξύ του μαθητευόμενου, της/-ου σχολής/-είου μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας – αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, ΙΕΚ) και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η μαθητεία.

Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών (Έντυπο Ε3.5)

Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.

Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης εσφαλμένων στοιχείων στα πεδία των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει αμελλητί τα έντυπα Ε3.1, Ε3.2 και Ε3.3 (ορθή επανάληψη) συμπληρωμένα με τα ορθά στοιχεία. Σε περίπτωση συμπλήρωσης εσφαλμένων στοιχείων σε πεδία των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5, ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει αμελλητί τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5 (ορθή επανάληψη) μόνο ως προς τα συγκεκριμένα πεδία αυτών στα οποία επιτρέπεται ορθή επανάληψη.

ΕΝΦΙΑ

Υπολογίζεται ότι ο φόρος θα είναι μειωμένος ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, κατά 30%

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ, κατά 27%

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ, κατά 25%

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ, κατά 20%, και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά 10%.

Για τον υπολογισμό του φόρου δεν  συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Τα εκτός σχεδίου ακίνητα εξαιρούνται από τον συμπληρωματικό φόρο, ενώ ο  κύριος φόρος υπολογίζεται σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Μειώσεις του φόρου και απαλλαγές

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έχουν οι  τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες ή υπάρχουν ανάπηρα άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω. Η πλήρης απαλλαγή χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), όλων των υπόχρεων ετήσιας υποβολής 2020 ( περίοδος ελέγχου 01/01-31/12/2019 ), προς όλα τα όργανα ελέγχου υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής , σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3212/2003 , μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου

Οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016, 2017, 2018, υποβάλλονται ηλεκτρονικά .

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), όλων των υπόχρεων, προς όλα τα όργανα ελέγχου υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής (www.pothen.gr.). Παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 προβλέπεται ότι οι αρχικές Δ.Π.Κ. με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες Δ.Π.Κ. 2016 και 2017 υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις Δ.Π.Κ έτους 2018 μέχρι τις 6 Ιουνίου  2019 ( Ν. 3213/2003, Ν.4571/2018 ).

Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών κ.α.

Επίσης είναι υπόχρεοι βάσει του νόμου 4281/2014, οι μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές κ.λπ. ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για τεχνικά έργα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/προμηθειών εφόσον υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό.

Ακόμα  προστέθηκαν, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενημερωτικών μέσων, οι αναπληρωτές των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων κ.λπ.

Στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο από 50-300 €, που εισπράττεται βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων .

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την λήξη του προηγούμενου έτους.

Η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης ( Δ.Π.Κ ) περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας ή και στο εξωτερικό , κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας ( άρθρο 1 Ν. 3213/2003 )

Η ετήσια Δ.Π.Κ υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της Δ.Π.Κ. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα Δ.Π.Κ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη.

Ο υπόχρεος υποβάλλει Δ.Π.Κ κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2017, θα υποβάλλουν Δ.Π.Κ έτους 2018 (φορολογικό 2017) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης, εκπληρώνοντας την όποια υποχρέωσή τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με την αριθμ. 2682/2019 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

 1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
 2. Η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος Οδηγίες Υποβολής και Συμπλήρωσης Στοιχείων, η τελευταία έκδοση των οποίων θα αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα:

α) Τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου αναφοράς.

β) Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Β.

γ) Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις πολύ μικρές οντότητες (ν. 4308/2014), δύνανται εναλλακτικά της προηγούμενης παραγράφου (2β) του παρόντος να συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Γ.

 1. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2016 έως και 31.3.2017, στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2017 έως και 31.3.2018 και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2018 έως και 31.3.2019.
 2. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).
 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις.
 4. Για τη συλλογή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των επιχειρήσεων βάσει της παρούσας Πράξης, εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.
 5. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας πράξης.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και η διαδικασία υποβολής υποκαθιστούν κάθε άλλη γενική υποχρέωση για υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ιδίων ως άνω υπόχρεων

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο». Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020.

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», εγγράφονται στο ως άνω «Μητρώο» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

Επιπλέον, υποβάλλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής.  (30.8.2018).

Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΩΝ  (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013 όπως ισχύει, και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018, το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων επιβάλλεται σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υλοποιείται για το σκοπό αυτό η ηλεκτρονική εφαρμογή eTEPAI στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται από την 02-4-2019 και αφορά

α)  την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του Απριλίου των πλοίων που στις 02-4-2019 βρίσκονται στα ελληνικά ύδατα.

β) την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2019 (Απριλίου έως και Δεκεμβρίου) των πλοίων που στις 02-4-2019 βρίσκονται στα ελληνικά ύδατα .Εφόσον επιλεγεί αυτή η πληρωμή, παρέχεται έκπτωση 10%

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ E- ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ

Προθεσμία για την υποβολή αίτησης καταχώρισης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων.

α) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ( ελληνικής σημαίας ) η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα ( 60 ) ημερολογιακών ημερών από την  ημερομηνία νηολόγησής τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών αντίστοιχα. Για τα πλοία αυτά δεν απαιτείται η υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών πέραν των όσων απαιτούνται για τη νηολόγηση τους.

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγηση τους. Επίσης  η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ( άρθρο 5.2.γ΄της ΠΟΛ 1209/2018 ) στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε ( 25 ) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους.

Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, υπό ξένη σημαία, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν και καταχωριστούν ως επαγγελματικά στην Ελλάδα, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. (άρθρο 5.2.γ’ της ΠΟΛ 1209/2018) και στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 5.2.δ’ της ίδιας απόφασης) πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

γ)  Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ελληνικής σημαίας, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Επίσης η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (άρθρο 5.3.β΄- ΠΟΛ 1209/2018) στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. πραγματοποιείται εντός προθεσμίας (25) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, υπό ξένη σημαία, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιμενική Αρχή (άρθρο 5.3.β’ της σχετικής απόφασης) και στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 5.3.γ’ της σχετικής απόφασης) πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιμενική Αρχή (άρθρο 5.3.β’ της σχετικής απόφασης) και στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 5.3.γ’ της σχετικής απόφασης) πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της δαπάνης διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης

Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων είτε με τοποθέτησή τους σε εμφανή σημεία είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές ή άλλο παρόμοιο τρόπο θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης που υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης.

Το τέλος αυτό βαρύνει τον διαφημιζόμενο ενώ η απόδοσή του γίνεται πάντοτε από τον ίδιο με δήλωση η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπο).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  (ΑΚΕΕΔ)

Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης της ΑΚΕΕΔ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET που έχει κάθε υπόχρεο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΤΠΕΕΔ) 2%, η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή. Με την υποβολή της ΑΚΕΕΔ ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα ΤΠΕΕΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται το καθεστώς απόδοσης της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή. (Άρθρο 24 παρ. 2 στ Ν. 4498/2017)

Αναλυτικότερα, κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Οι υπόχρεοι εισφορών υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τηρούν ανά είδος εισφορών:

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ( ΑΚΑ ) που αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων και αναφέρεται στις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει.

β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων ( ΑΚΕ ) που αφορά στην δήλωση της εργοδοτικής εισφοράς εκ ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα Επιχείρησης ή Εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει..

Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες μέσω παραπομπής στην πλατφόρμα υποβολής από την ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ. (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 22/ 2018 , Εγκύκλιος 5/2018 ΕΔΟΕΑΠ , Εγκύκλιος 7/2018 ΕΔΟΕΑΠ)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Οι ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών , όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 43 Ν. 3850/2010:

Α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας , στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου , οφείλει να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Β) Να τηρεί το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων κατυαχωρούνται στο ειδικό βιβλίο των άρθρων 14 και 17.

Γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων.

Οι εργοδότες υποβάλλουν το έντυπο της αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος στο Ο.Π.Σ. – Σ.ΕΠ.Ε.μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr.

Προθεσμίες Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος στο Ι.Κ.Α.

-Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει να γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που θα συμβεί.

-Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο συμβεβλημένο ή μη συνέπεια ατυχήματος, πρέπει η αναγγελία του ατυχήματος να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έξοδό του από το Νοσοκομείο με περιγραφή και των εξωτερικών στοιχείων του ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 21 §3 του Κ.Α.A και την εγκύκλιο. Ι.Κ.Α. 55/03.

-Στις παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι επίσημα καθιερωμένες αργίες.

-Για τους στρατευμένους ασφαλισμένους ως ημέρα αναγγελίας του ατυχήματος θεωρείται η ημέρα τραυματισμού ή θανάτου που βεβαιώνεται από την στρατιωτική αρχή.

-Παράλειψη του γιατρού να δηλώσει το ατύχημα θεωρείται δεοντολογικό παράπτωμα

-Παράλειψη του υπαλλήλου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ να αναγγείλει το ατύχημα θεωρείται βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

-Το αρμόδιο για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος όργανο του Ι.Κ.Α έχει τη δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης του ατυχήματος στο αρμόδιο όργανο (Διευθυντής του υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που παρεμποδίζουν την έγκαιρη δήλωση, ανεξάρτητοι από τη θέληση των προσώπων που δήλωσαν το ατύχημα.

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία δεν παρατείνεται πέρα από (60) ημέρες από το ατύχημα, εκτός εάν αυτό προκάλεσε το θάνατο του ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση σύνταξης μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο χρόνια.

Στην περίπτωση, που το ατύχημα είχε ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία του ασφαλισμένου, η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο από το ατύχημα.

Οι προθεσμίες που ορίζονται για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος είναι αποκλειστικές. Γι’ αυτό η υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών έχει σαν συνέπεια την απόρριψη της δήλωσης ως απαράδεκτης.