Α. Εξόφληση φόρων με την καταβολή της αξίας του τιμήματος κατά την μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτον και εκχώρηση του τιμήματος

«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»  Ν.4174/2013 άρθρο 43 παρ.8

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Για την περίπτωση αυτή εκδόθηκε η ΠΟΛ.1278/27.12.2013 του ΓΓΔΕ και εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014

B. Εξόφληση φόρων κληρονομίας με την μεταβίβαση στο Δημόσιο της πλήρους κυριότητος του ακινήτου

«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» Ν.2961/2001 άρθρο 82 παρ.6

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η παραπάνω διάταξη είναι ανενεργή επειδή δεν έχει εκδοθεί η σχετική κανονιστική απόφαση του Υ/Οικονομικών που να αφορά την διαδικασία, το όργανο στο οποίο θα αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωμένος καταλλήλως προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τιμή του ακινήτου και ο τρόπος αποτίμησής του, και εάν θα ισχύσει το ανασταλτικό αποτέλεσμα και συνεπώς εάν η διαδικασία αυτή θα αίρει ή όχι τις συνέπειες του ληξιπροθέσμου του συγκεκριμένου χρέους (μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λόγω των ληξιπροθέσμων, από το φόρο αυτό οφειλών του ενδιαφερομένου που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, υπολογισμός προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά την είσπραξη του ληξιπρόθεσμου ποσού κτλ). Επίσης αν ο φορολογούμενος-οφειλέτης έχει άλλα εισοδήματα.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έκδοση της παραπάνω απόφασης υπάγονται τόσο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

• Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1037385 ΕΞ 2016 847/4.3.2016
• ΔΕΑ 116688 ΕΞ 2017/14-2-2018
ΑΤΚΕ 1108720 ΕΞ 2016/1601/26.6.2016
ΔΕΦΚ Β 1151503 ΕΞ 2017
Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1153115 ΕΞ 2017
• ΔΕΦΚ Β 1146897 ΕΞ 2017/1-2-2018

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40619