Μειώνονται οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυξάνονται οι νέες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Μάιο σε 4,129 δισ. ευρώ έναντι 3,665 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο

Οι συνολικές νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές για το 2018 αυξήθηκαν κατά 610 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 4,764 δισ. ευρώ τον Μάιο, Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 101,482 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 100 εκ ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείκτες απόδοσης20172018
ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI]99,927101,332101,609101,641101,584101,482
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2)13,49213,74214,02314,11014,14815,008
“Πραγματικό” ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI]86,43587,59087,58687,53187,43686,474
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I]88,92498,67498,34097,88597,52997,166
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5)28,88732,46632,26732,01131,83131,666
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6)38,19441,80841,63241,46141,28641,179
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7)0,000 0,0040,0030,0000,0000,000
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7)67,08174,27873,90273,47273,11772,845
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9)8,92710,57110,57010,56710,56710,565
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10)12,76113,67113,71313,69113,69113,601
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11)0,1550,1550,1540,1540,1540,154
Εισπράξεις έναντι “παλαιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1)2,6780,3500,7080,9851,2951,556
Διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13)1,0490,1570,2350,3920,5300,661
Συνολικό “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III]12,9310,7662,7793,5554,1544,764
Εισπράξεις έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15)2,4350,0930,2460,4290,5950,797
Διαγραφές έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16)0,2090,0010,0160,0200,0270,060
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16)19,1%12,2%8,9%12,1%14,4%16,9%
“Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV]10,8750,6932,6013,3093,6654,219
Εισπράξεις έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19)2,3910,0920,2330,4100,5660,757
Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20)0,1990,0010,0160,0190,0250,058
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII)22,4%13,2%9,0%12,5%15,5%18,2%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. Ως “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).
ΙΙ. Ως “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).
III. Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του “Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους” αφορούν το “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο” όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς.
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.
VI. Το “Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το “Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” υπολογίζεται αφαιρώντας από το “Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς.
VII. Το “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €.

 

Οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη περιορίζονται σταδιακά το τελευταίο πεντάμηνο και συγκεκριμένα από 4.107.315 τον Ιανουάριο, έφτασαν τον Μάιο σε 3.816.475 φορολογούμενους.

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
Δείκτες Είσπραξης2015 τέλος έτους2016 τέλος έτους2017 τέλος έτους2018
ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Συνολικός αριθμός οφειλετών4.305.1534.146.4834.068.8574.107.3153.964.2793.907.8473.865.8823.816.475
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης1.553.0051.647.7711.744.1151.757.4391.739.3011.720.6901.717.5631.708.111
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης695.074839.0561.050.0771.067.8571.088.6961.109.9711.117.5301.128.203
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9)44,76%50,92%60,21%60,76%62,59%64,51%65,06%66,05%

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41252