Αναδρομικά από τον Ιανουάριο η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε επιχειρήσεις που απασχολούν νέους έως 25 ετών. Οδηγίες από τον ΕΦΚΑ για την υποβολή των ΑΠΔ. Ποιοι εργοδότες αποκλείονται από το πρόγραμμα. Τι ισχύει σε περίπτωση οφειλών.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν, αναδρομικά από τον Ιανουάριο, οι εργοδότες που απασχολούν νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών, να λάβουν επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, καθορίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε χθες.

Τα ποσά μπορεί να υπολογιστούν αναδρομικά, με μεταβολή της αρχικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση και βάσει των όσων προβλέπονται για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών. Βέβαια, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι εργοδότες δεν θα πρέπει να έχουν υποπέσει σε «υψηλής σοβαρότητας», συνεχείς παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση μόνο των εργοδοτικών εισφορών και μόνο για κύρια σύνταξη,  σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών ηλικίας έως 25 ετών.

Η επιδότηση αφορά επιχειρήσεις που κατά τον περασμένο Ιανουάριο απασχολούσαν ή και απασχολούν μισθωτούς κάτω των 25 ετών και δικαιούνται αναδρομικά έως και 6 μηνών. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών και τηρούν την εργατική νομοθεσία.

Μάλιστα, από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι αποκλείονται από το πρόγραμμα επιχειρήσεις στις οποίες μέσα σε δύο χρόνια, έχουν τελεσίδικα και δεσμευτικά επιβληθεί από το ΣΕΠΕ σε βάρος τους τρία πρόστιμα (από τρεις ελέγχους) για υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ή δύο πρόστιμα (αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους) για αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και έχουν υποβάλει ΑΠΔ για τις μισθολογικές περιόδους από τον Ιανουάριο του 2019 χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών του ΕΦΚΑ και να υποβάλουν Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ.

Βέβαια οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους θα δοθούν με… επόμενη εγκύκλιο. Είναι γνωστό όμως, ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, κι εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται από τον ΕΦΚΑ, άτοκα στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τη χθεσινή εγκύκλιο, η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας, bonus κ.λπ.). Ο υπόχρεος εργοδότης πρέπει να καταχωρεί στην ΑΠΔ το ποσοστό και το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς στα σχετικά πεδία. Κι όπως υπενθυμίζει, οι ΑΠΔ υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Εάν αυτό δεν γίνει, η  υποβολή της θα πρέπει να γίνει  με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ,  της έδρας του εργοδότη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών.

Προσοχή όμως: στην περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες. Ο εργοδότης μπορεί μετά από αίτησή του να λαμβάνει βεβαίωση περί υπαγωγής του στο πρόγραμμα μειωμένης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς.  

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές:

Το ποσοστό κλάδου κύριας σύνταξης της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη μετά την προβλεπόμενη μείωση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας του εργαζόμενου/ης νέου/ας κάτω των 25 ετών και μέχρι τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του/της εν λόγω εργαζόμενου/ης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/2019 και μετά.

Πώς απεικονίζεται

Στο παράδειγμα ο εργοδότης, μετά την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών ποσού 344,00 ευρώ.

Πηγή : forologikanea.gr