Τα «ψιλά γράµµατα» του νοµοσχεδίου για τις 120 δόσεις που θα βοηθήσει εκατοµµύρια οφειλέτες του Δηµοσίου. Τα κριτήρια για τον διακανονισµό οφειλών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα ποσά των δόσεων και οι συντελεστές για τη µείωση των προσαυξήσεων

Μέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα προγραµµατίζεται να ανοίξει η εφαρµογή στο Τaxisnet για τη ρύθµιση των 120 δόσεων προς την Εφορία. Τη ρύθµιση περιµένουν ως µάννα εξ ουρανού εκατοµµύρια οφειλέτες του Δηµοσίου, προκειµένου να κάνουν µια νέα αρχή στη σχέση τους µε την Εφορία βάζοντας τις οφειλές τους σε τάξη. Μέσα από τις κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και µε αναλυτικά παραδείγµατα επιχειρείται, η αποκρυπτογράφηση όλων των κρίσιµων λεπτοµερειών.

1) Ποιες οφειλές ρυθµίζονται και σε πόσες δόσεις;

Βεβαιωµένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, δύνανται να ρυθµίζονται µε κατ’ αρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε έως τριάντα (30) δόσεις, για τα νοµικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και τις 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ∆ΟΥ/Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση.

2) Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των δόσεων και το ύψος της δόσης για φυσικά πρόσωπα;

α. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µε συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισόδηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόµενο εδάφιο.

Για τµήµα εισοδήµατος:

  • από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
  •  από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
  • από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
  • από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
  • από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%), στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
  • από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), ηη) πάνω από 100.000 µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ως εξής:
  • κατά µία (1) µονάδα για ένα τέκνο,
  • κατά δύο (2) µονάδες για δύο τέκνα,
  • κατά τρεις (3) µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το µέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

γ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται µείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο, το οποίο υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα, ως εξής:

α) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

β) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

γ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

δ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

ε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

στ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποτων δεκαοκτώ (18). Για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των δόσεων.

Παραδείγµατα

Ελεύθερος επαγγελµατίας µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 12.000 ευρώ το 2017 οφείλει στην Εφορία το ποσό των 5.000 ευρώ. Με βάση την παραπάνω κλίµακα µπορεί να αποπληρώνει ποσό ετησίως 80 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται µε 12 µήνες και προκύπτει µηνιαία δόση ύψους 6,66 ευρώ. Επειδή ισχύει ελάχιστη δόση 30 ευρώ αλλά και µέγιστος αριθµός δόσεων 120, ο οφειλέτης του σοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

ζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

η) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ. Ο αριθµός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τα πρόσωπα της περ. Α της παρ. 1, δεν µπορεί να είναι µικρότερος παραδείγµατος θα ρυθµίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις των 41,66 ευρώ µε µια µικρή προσαύξηση λόγω τόκων 5% ετησίως

Φορολογούµενος µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 25.000 ευρώ έχει οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση ύψους 4.000 ευρώ. Με βάση τους συντελεστές θα µπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ (για το τµήµα από 10.000 έως 15.000 το 4%, για το τµήµα από 15.000 έως 20.000 το 6% και για το τµήµα εισοδήµατος από 20.000 έως 25.000 το 8%). Το ποσό των 900 ευρώ διαιρείται διά 12 µήνες και προκύπτει µηνιαία δόση ύψους 75 ευρώ. Το ποσό της οφειλής ύψους 4.000 ευρώ διαιρείται µε το 75. Προκύπτουν 53 δόσεις των 75 ευρώ µε µια προσαύξηση λόγω τόκου 5% ετησίως

Μισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ χρωστά στην Εφορία το ποσό των 1.200 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτός θα µπορεί να ρυθµίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις αλλά µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και µάλιστα άτοκα. Εµπίπτει στον περιορισµό της ελάχιστης δόσης και έτσι θα ρυθµίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30 ευρώ άτοκα.

3) Πώς ρυθµίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων

Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους, σε έως δεκαοκτώ (18) µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

4) Πότε χάνεται η ρύθµιση;

Η ρύθµιση χάνεται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, β) δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή. γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος µέρους, εντός διµήνου από τη λήξη προθεσµίας καταβολής τους ή εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

Πηγή : ethnos.gr