Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Στον συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) έως τις 10.9.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,

β) έως τις 30.9.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για  τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και

γ) έως τις 30.9.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 31.8.2018.

(σ.σ. κατά την άποψή μας, η παραπάνω προθεσμία της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 2018 που αναφέρεται ρητά στην Εγκύκλιο 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μεταφέρεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018).

Τις προθεσμίες για τις λοιπές υποχρεώσεις που λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου 2018 και μεταφέρονται λόγω της αργίας στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου 2018, μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2018

10 Σεπτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Σεπτ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου

Εταιρικό δίκαιο

 1. 10 Σεπτ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Φ.Π.Α.

 1. 10 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

14 Σεπτ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 14 Σεπτ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Αυγούστου

17 Σεπτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 17 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Αυγούστου

 2. 17 Σεπτ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Αυγούστου

20 Σεπτ. 2018Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Σεπτ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Αυγούστου

 2. 20 Σεπτ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Αύγουστο

26 Σεπτ. 2018Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Σεπτ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

27 Σεπτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Ιουλίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 27 Σεπτ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουλίου

28 Σεπτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Σεπτ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 28 Σεπτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Αυγούστου

Δήλωση Intrastat

 1. 28 Σεπτ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Αυγούστου

30 Σεπτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Σεπτ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 31.8.2018

 2. 30 Σεπτ. 2018 Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41874