Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα και καλό καλοκαίρι με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Ιουνίου 2018, αλλά και των 1 και 2 Ιουλίου, προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Στον συγκεκριμένο μήνα, αλλά και στις αρχές του επόμενου, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) έως τις 29.6.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2017,

β) έως τις 29.6.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., για το φορολογικό έτος 2017,

γ) έως τις 29.6.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, για το φορολογικό έτος 2017,

δ) από την 1.7.2018 καταργείται η έκπτωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο,

ε) έως τις 2.7.2018  πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), για το φορολογικό έτος 2017 και

στ)  έως τις 2.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθούν, η δήλωση απόδοσης οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας (ν.4031/2014), η καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας και η καταβολή του 1/4 της εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του ν.27/1975.

Υποχρεώσεις Ιουνίου 2018

11 Ιουνίου 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Ιουνίου 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Φ.Π.Α.

 1. 11 Ιουνίου 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Ιουνίου 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Ιουνίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαΐου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Ιουνίου 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαΐου

18 Ιουνίου 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Ιουνίου 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαΐου

20 Ιουνίου 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Ιουνίου 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

 2. 20 Ιουνίου 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάιο

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Ιουνίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων (Μηνός Μαΐου)

26 Ιουνίου 2018Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Ιουνίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Ιουνίου 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

27 Ιουνίου 2018Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Ιουνίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Μηνός Απριλίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 27 Ιουνίου 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Μηνός Απριλίου)

29 Ιουνίου 2018Βεβαιώσεις καταβολής μερισμάτων

 1. 29 Ιουνίου 2018 Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2017

Φ.Π.Α.

 1. 29 Ιουνίου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (Μηνός Μαΐου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 29 Ιουνίου 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 2. 29 Ιουνίου 2018 Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

Φορολογία εισοδήματος

 1. 29 Ιουνίου 2018 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2017

Κατάργηση από 1η Ιουλίου 2018

1 Ιουλίου 2018

Φ.Π.Α.

 1. 1 Ιουλίου 2018 Κατάργηση από 1.7.2018 της έκπτωσης κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. και στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Υποχρεώσεις της 30ης Ιουνίου 2018 οι οποίες μεταφέρονται στις 2 Ιουλίου 2018 λόγω αργιών

2 Ιουλίου 2018

Φορολογία εισοδήματος

 1. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), φορολογικού έτους 2017

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Ιουλίου 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου)

 2. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)

 3. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Απριλίου)

 4. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Απριλίου)

 5. 2 Ιουλίου 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)

 6. 2 Ιουλίου 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Απριλίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Αφορά στο μήνα Απρίλιο)

 2. 2 Ιουλίου 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαΐου

 3. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Απρίλιο)

 4. 2 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Απρίλιος)

Μισθωτήρια στο taxisnet

 1. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (Περιόδου Μαΐου)

Α.Π.Δ.  Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 2 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Μαΐου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 2 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Φόροι – εισφορές πλοίων

 1. 2 Ιουλίου 2018 Δήλωση απόδοσης οικειοθελούς παροχής ναυτιλιακής κοινότητας (ν.4031/2014)

 2. 2 Ιουλίου 2018 Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

 3. 2 Ιουλίου 2018 Καταβολή του 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2019)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40825