Εν αναμονή διευκρινίσεων από το αρμόδια υπουργεία και βασιζόμενοι στη δική μας ερμηνευτική προσέγγιση, παραθέτουμε κάποια βασικά σημεία που αφορούν σε τρέχοντα εργασιακά θέματα προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

■ Υποχρεωτική τηλεργασία 50% σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας

Για το μείζον αυτό θέμα ελήφθησαν υπόψη και όσα είχαν γίνει γνωστά από το υπουργείο Εργασίας με την από 23.9.2020 ανακοίνωσή του.

→ Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει σε τηλεργασία τους υπαλλήλους εκείνους που λόγω της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας που παρέχουν δεν είναι εφικτό να εργαστούν με καθεστώς τηλεργασίας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ποσοστού 50% και σε ένα ενδεχόμενο έλεγχο, ο εργοδότης θα πρέπει να κληθεί να αποδείξει τους λόγους για τους οποίους δεν έθεσε κάποια άτομα σε τηλεργασία.

Περαιτέρω, δε λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.). Επίσης, για τον ίδιο σκοπό, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Παραδείγματα

Σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 50% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου. Εν προκειμένω η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 10 υπαλλήλους.
Αν μια επιχείρηση απασχολεί ένα άτομο και λόγω της φύσης της εργασίας του δε δύναται να εργαστεί με τηλεργασία, τότε δεν είναι δεσμευτικό για τον εργοδότη να θέσει το άτομο αυτό σε καθεστώς τηλεργασίας. Προβληματισμός εγείρεται για την περίπτωση που το ένα άτομο μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία. Επειδή το 50% του 1 ισούται με 0,50 ακριβώς, τότε βάσει όσων έχουν γίνει δεκτά από το υπ. Εργασίας πρέπει να τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας (επειδή προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50).

→ Από 3.11.2020 οι επιχειρήσεις -εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

→ Πρακτικά, σήμερα 3.11.2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν την τηλεργασία που θα ξεκινά από αύριο, 4.11.2020 και μέχρι 30.11.2020.

→ Από το ανωτέρω σύστημα εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και των ταχυμεταφορών.

→ Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1.

i. Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 4η/11/2020 (ή η 3η/11/2020 και πάντως πριν την έναρξη της εργασίας, εφόσον υφίσταται δυνατότητα τηλεργασίας), ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζόμενου.

ii. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

iii. Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

iv. Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής, που εφάρμοζαν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας κατά ποσοστό 40% με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, θα πρέπει να τροποποιηθεί το έντυπο Ε.4.1. ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Τα ίδια ισχύουν και για τις λοιπές περιοχές που εφάρμοζαν ήδη υποχρεωτική τηλεργασία για το 20% του προσωπικού τους.

■ Ωράριο προσέλευσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας

→ Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

■ Αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Οκτώβριο

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά μέχρι και την 16/11/2020, προκειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4.

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, της αριθμ. οικ. 42774/1072/20.10.2020 ΚΥΑ (Β’ 4706),
  • επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους (έδρα ή παράρτημα), σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α’ 186),
  • επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 39363/1537/30.9.2020 (Β’ 4262),
  • επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 «Πολύ Υψηλό» σύμφωνα με την αριθμ. σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484).

Ειδικότερα,

• Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: από 16/10/2020
• Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 23/10/2020,

  • Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν την διαδικασία υποβολής δηλώσεων όπως προβλέπεται ανωτέρω για τον μήνα Σεπτέμβριο.

ως ακολούθως:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ    ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 6/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020 ΑΠΟ 6/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020

Δείτε αναλυτική ανακοίνωση

Αναστολές συμβάσεων εργασίας βάσει διευρυμένης λίστας ΚΑΔ Απριλίου

→ Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.
Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.
→ Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.
→ Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.
→ Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

→ Αναμένεται η δημοσίευση της Κ.Υ.Α. και έπειτα το άνοιγμα της εφαρμογής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

■ Αναστολές συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής

→ Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.
→ Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.
→ Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.
→ Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Σημείωση: Ευελπιστούμε να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα σε σχέση με την ημερομηνία αναστολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ