Σε δύο στάδια εξελίσσεται η διαδικασία ρύθµισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε έως 120 δόσεις:

Αρχικά οι µη µισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις ατοµικές τους εισφορές, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός.

Ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν και ατοµικές εισφορές µπορούν να µπουν κατευθείαν στην πλατφόρµα του ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες. Η πλατφόρµα των αιτήσεων εγκαινιάστηκε χθες από την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου και τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο και από τη µία το µεσηµέρι έως τις έξι το απόγευµα υποβλήθηκαν 3.500 αιτήσεις, ενώ 30.000 ασφαλισµένοι επισκέφθηκαν την πλατφόρµα.

1ο ΣΤΑΔΙΟ

Η είσοδος στην εφαρµογή πραγµατοποιείται από την πλατφόρµα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr µε κλειδιά Taxisnet και ΑΜΚΑ. Μετά την είσοδο εµφανίζονται τα πιο κάτω στοιχεία:

Στοιχεία ταυτοποίησης

Εµφανίζονται τα στοιχεία ταυτότητας, τα οποία ανασύρονται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν µεταβάλλονται. Σε περίπτωση που έχουν µεταβληθεί, θα πρέπει ο ασφαλισµένος να απευθυνθεί στις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. Εµφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής και καταχώρισης νέων στοιχείων.

Ακολουθούν ορισµένα ερωτήµατα όπως αν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, αν έχει υποβάλει αίτηµα υπαγωγής στη ρύθµιση διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αµφιβολίας ή αν εκκρεµεί διαδικασία ένταξης οφειλών του στον νόµο Κατσέλη. Εάν οι οφειλές έχουν ενταχθεί στον νόµο Κατσέλη Ν. 3869/2010 (υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, µπορεί ο ασφαλισµένος να τις εντάξει στη νέα ρύθµιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρµα, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί στην τοπική υπηρεσία ΕΦΚΑ δήλωση παραίτησης από το δικαστήριο.

Εάν εκκρεµεί αίτηµά για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλογης» αµφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, οι οφειλές δεν εµφανίζονται. Θα εµφανιστούν µετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Στοιχεία Μητρώου

Εµφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης των π. φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ στα οποία ο οφειλέτης έχει πραγµατοποιήσει εγγραφή. (Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος διαφωνεί ή επιθυµεί συµπλήρωση, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρµόδια τοπική υπηρεσία.

Ανάλυση οφειλών

Οι ασφαλιστικές οφειλές µη µισθωτών ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2016 µπορούν να επανυπολογιστούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται ο κατώτατος βασικός µισθός άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).

Οι νέες µηνιαίες εισφορές διαµορφώνονται ανά κλάδο ως εξής:

  • Σύνταξη 117,22€
  • Ασθένεια 40,73€

Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόµενη µηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι:

  • Επικουρική ασφάλιση 41,03€
  • Εφάπαξ παροχές 23,44€

Στις περιπτώσεις οφειλών που µπορούν να επανυπολογιστούν εµφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης. Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται εµφανίζεται ένας πίνακας ανά φορέα.

Οι πίνακες περιλαµβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπολογιζόµενου σε µήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύνολα. Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% ή 100%).

Προσοχή, εάν ο ασφαλισµένος επιλέξει να προωθηθούν οι οφειλές του προς ένταξη στη νέα ρύθµιση, τυχόν προηγούµενη ενεργή ρύθµιση θα διακοπεί και τα δικαιώµατα και ευεργετήµατα που προέβλεπε θα απολεσθούν. Τυχόν οφειλές που δεν περιλαµβάνονται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθµιση µε ανακαθορισµό του ποσού των δόσεων. Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να µην εµφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισµού τους.

Ο ασφαλισµένος µπορεί να οριστικοποιήσει το αίτηµά του µε τις ήδη αναρτηµένες οφειλές. Οταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθµιση σύµφωνα µε την αρχική του επιλογή. Εάν επιθυµεί να προχωρήσει σε ρύθµιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναµένει την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Υποβολή αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης:

  • Ο ασφαλισµένος επιλέγει τον υπολογισµό των οφειλών του ρυθµισµένων ή µη, µε επανυπολογισµό ή χωρίς επανυπολογισµό.
  • Αποδέχεται την προώθηση των οφειλών του στο ΚΕΑΟ ή την αρµόδια υπηρεσία συντάξεων (εάν έχει υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης που εκκρεµεί).

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήµατος στο 1ο στάδιο, οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

Στο ΚΕΑΟ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης πρέπει να επισκεφθεί την πλατφόρµα του ΚΕΑΟ µέσω του www.efka.gov.gr στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήµατος ένταξης στη ρύθµιση και προσδιορισµού των δόσεων. Παρέχεται δυνατότητα υπολογισµού ρύθµισης (αριθµού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθµισης κ.λπ.

Στην αρµόδια υπηρεσία συντάξεων, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεµεί.

Πηγή : ethnos.gr