Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

«Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και ο εξοπλισμός τους με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία έρευνας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαπραττόντων απάτη, την καταπολέμηση των διακινητών ή την πρόληψη της διαφθοράς στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων” δήλωσε ο Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι τριών ειδών, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα Hercule III, το οποίο είχε ήδη θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποτελούν η χρηματοδότηση εξοπλισμού ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας που αποδείχθηκε ουσιαστικής σημασίας και επέτρεψε στις γαλλικές τελωνειακές αρχές να παραμείνουν στην πρωτοπορία των τελωνειακών επιχειρήσεων με στόχο το λαθρεμπόριο και την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ το 2016, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σκύλων ανιχνευτών που βοήθησαν τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν 250 εκατομμύρια παράνομα τσιγάρα το 2016 και η ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ΤΠ που επέτρεψαν στις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να εντοπίσουν ανωμαλίες στις εμπορικές ροές και να αποκαλύψουν σοβαρές περιπτώσεις απάτης κατά την εισαγωγή που αφορούσαν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα το 2017.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσουν παρόμοια έργα, καθώς και την κατάρτιση και συνέδρια εμπειρογνωμόνων που θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακρατική συνεργασία. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τις κοινές ερευνητικές προσπάθειες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι κοινές αυτές επιχειρήσεις είναι βασικές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δρουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς και ότι θα συμπληρώσει και θα στηρίξει τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Ιστορικό

Εκτός από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από το πρόγραμμα Hercule III, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα παράσχει στήριξη των επιχειρησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής ασφαλών συστημάτων ΤΠ, και θα διευκολύνει την κοινοποίηση παρατυπιών από τα κράτη μέλη και τη διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει η OLAF, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Η σημερινή πρόταση σχετικά με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης αποτελεί μέρος της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Οι ενέργειες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του νέου ενισχυμένου και απλουστευμένου προγράμματος χρηματοδότησης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που επιδιώκει τον ίδιο στόχο. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα εκτελείται με βάση ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του «κανονισμού OLAF» [1] αποσκοπεί στη διασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF και της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) [2] για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Μεταξύ άλλων ενεργειών είναι και η εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») [3].

Επόμενα βήματα

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα αρχίσουν να αποδίδουν αποτελέσματα στην πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις όμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, δεν θα είναι δυνατό να αγοραστεί ο σημαντικός εξοπλισμός εγκληματολογικής έρευνας, με αποτέλεσμα οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών να διαθέτουν περιορισμένα μέσα. Η αδυναμία αυτή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης και θα αποβεί εις βάρος των φορολογουμένων της ΕΕ.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40821