Skip to main content Skip to search

Archives for May 2019

Πότε και πώς φορολογούνται τα «μπλοκάκια»

Οδηγό για τα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, στη βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να φορολογηθούν οι αμοιβές ενός εργαζομένου με «μπλοκάκι» ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, δηλαδή με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα οι πέντε παρακάτω προϋποθέσεις:

1)φορολογούμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2)Θα πρέπει, επίσης, να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα».

Τέτοιες δραστηριότητες είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

3)Θα πρέπει, επιπλέον, να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

4)Δεν θα πρέπει να εισπράττει μισθό από άλλη εργασία.

5)Θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετησίων αμοιβών του μόνο από έναν.Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληροί έστω και μία από τις πέντε παραπάνω προϋποθέσεις τότε οι ετήσιες αμοιβές του από το «μπλοκάκι» φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 29%-45% για το τμήμα των ετησίων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

6)Ποιες δαπάνες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των υπαγόμενων στις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 ;Αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και όχι οι υπόλοιπες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των εν λόγω προσώπων

7)Μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013φορολογούμενος, ο οποίος φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του και στον οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας; Ναι, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της διάταξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

120 δόσεις: Τα «κλειδιά» για τη ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία

Σε δύο στάδια εξελίσσεται η διαδικασία ρύθµισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε έως 120 δόσεις:

Αρχικά οι µη µισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις ατοµικές τους εισφορές, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός.

Ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν και ατοµικές εισφορές µπορούν να µπουν κατευθείαν στην πλατφόρµα του ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες. Η πλατφόρµα των αιτήσεων εγκαινιάστηκε χθες από την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου και τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο και από τη µία το µεσηµέρι έως τις έξι το απόγευµα υποβλήθηκαν 3.500 αιτήσεις, ενώ 30.000 ασφαλισµένοι επισκέφθηκαν την πλατφόρµα.

1ο ΣΤΑΔΙΟ

Η είσοδος στην εφαρµογή πραγµατοποιείται από την πλατφόρµα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr µε κλειδιά Taxisnet και ΑΜΚΑ. Μετά την είσοδο εµφανίζονται τα πιο κάτω στοιχεία:

Στοιχεία ταυτοποίησης

Εµφανίζονται τα στοιχεία ταυτότητας, τα οποία ανασύρονται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν µεταβάλλονται. Σε περίπτωση που έχουν µεταβληθεί, θα πρέπει ο ασφαλισµένος να απευθυνθεί στις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. Εµφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής και καταχώρισης νέων στοιχείων.

Ακολουθούν ορισµένα ερωτήµατα όπως αν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, αν έχει υποβάλει αίτηµα υπαγωγής στη ρύθµιση διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αµφιβολίας ή αν εκκρεµεί διαδικασία ένταξης οφειλών του στον νόµο Κατσέλη. Εάν οι οφειλές έχουν ενταχθεί στον νόµο Κατσέλη Ν. 3869/2010 (υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, µπορεί ο ασφαλισµένος να τις εντάξει στη νέα ρύθµιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρµα, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί στην τοπική υπηρεσία ΕΦΚΑ δήλωση παραίτησης από το δικαστήριο.

Εάν εκκρεµεί αίτηµά για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλογης» αµφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, οι οφειλές δεν εµφανίζονται. Θα εµφανιστούν µετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Στοιχεία Μητρώου

Εµφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης των π. φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ στα οποία ο οφειλέτης έχει πραγµατοποιήσει εγγραφή. (Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος διαφωνεί ή επιθυµεί συµπλήρωση, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρµόδια τοπική υπηρεσία.

Ανάλυση οφειλών

Οι ασφαλιστικές οφειλές µη µισθωτών ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2016 µπορούν να επανυπολογιστούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται ο κατώτατος βασικός µισθός άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).

Οι νέες µηνιαίες εισφορές διαµορφώνονται ανά κλάδο ως εξής:

 • Σύνταξη 117,22€
 • Ασθένεια 40,73€

Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόµενη µηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι:

 • Επικουρική ασφάλιση 41,03€
 • Εφάπαξ παροχές 23,44€

Στις περιπτώσεις οφειλών που µπορούν να επανυπολογιστούν εµφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης. Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται εµφανίζεται ένας πίνακας ανά φορέα.

Οι πίνακες περιλαµβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπολογιζόµενου σε µήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύνολα. Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% ή 100%).

Προσοχή, εάν ο ασφαλισµένος επιλέξει να προωθηθούν οι οφειλές του προς ένταξη στη νέα ρύθµιση, τυχόν προηγούµενη ενεργή ρύθµιση θα διακοπεί και τα δικαιώµατα και ευεργετήµατα που προέβλεπε θα απολεσθούν. Τυχόν οφειλές που δεν περιλαµβάνονται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθµιση µε ανακαθορισµό του ποσού των δόσεων. Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να µην εµφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισµού τους.

Ο ασφαλισµένος µπορεί να οριστικοποιήσει το αίτηµά του µε τις ήδη αναρτηµένες οφειλές. Οταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθµιση σύµφωνα µε την αρχική του επιλογή. Εάν επιθυµεί να προχωρήσει σε ρύθµιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναµένει την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Υποβολή αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης:

 • Ο ασφαλισµένος επιλέγει τον υπολογισµό των οφειλών του ρυθµισµένων ή µη, µε επανυπολογισµό ή χωρίς επανυπολογισµό.
 • Αποδέχεται την προώθηση των οφειλών του στο ΚΕΑΟ ή την αρµόδια υπηρεσία συντάξεων (εάν έχει υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης που εκκρεµεί).

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήµατος στο 1ο στάδιο, οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

Στο ΚΕΑΟ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης πρέπει να επισκεφθεί την πλατφόρµα του ΚΕΑΟ µέσω του www.efka.gov.gr στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήµατος ένταξης στη ρύθµιση και προσδιορισµού των δόσεων. Παρέχεται δυνατότητα υπολογισµού ρύθµισης (αριθµού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθµισης κ.λπ.

Στην αρµόδια υπηρεσία συντάξεων, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεµεί.

Πηγή : ethnos.gr

Read more

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Πόσες είναι οι χρεωστικές και πόσος ο μέσος φόρος

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Από τις 28 Μαρτίου 2019 έως σήμερα έχουν υποβληθεί στο Taxisnet σχεδόν 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και έχουν εκκαθαριστεί 1.846.484, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά:

-Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι 1.164.885 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 63,09% του συνόλου), οι 470.692 είναι χρεωστικές (το 25,49% του συνόλου) και οι 210.907 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 11,42% του συνόλου).

-Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 270 εκατ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 572 ευρώ ανά φορολογούμενο.

-Οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 56,4 εκατ. ευρώ περίπου ή 258 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Από σήμερα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς – Όλες οι λεπτομέρειες

Από σήμερα Δευτέρα πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών- νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονικά 2019- 2020. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα παιδιά (βρέφη-νήπια) των δικαιούχων του ΟΑΕΔ από οκτώ μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2019) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018), για τους 298 δήμους απ τους 325 της χώρας.

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλ,αδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των σταθμών ξεκινά στις 06:45 και τελειώνει στις 16:00.Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές τον Αύγουστο και
α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου
β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των δημόσιων υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές.

Στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο στην επίσημη απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών – νηπίων, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Πηγή : enikonomia.gr

Read more

Eπίδομα παιδιού – ΟΠΕΚΑ: Τελευταία μέρα η Παρασκευή για αιτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει στους δικαιούχους ότι η πλατφόρμα θα απενεργοποιηθεί τα μεσάνυχτα – Πότε θα ενεργοποιηθεί ξανά – Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Κλείνει σήμερα Παρασκευή (23:59) η ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού ότι η πλατφόρμα θα απενεργοποιηθεί εν όψει της εκκαθάρισης και της καταβολής της β δόσης του 2019.

Δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλλει φέτος αιτήσεις Α21 έχουν μόνο λίγες ώρες προκειμένου να συμπεριληφθούν στην καταβολή της Β δόσης. Υπενθυμίζεται πως η αίτηση Α21 υποβάλλεται άπαξ ετησίως, οπότε όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την αίτησή τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.

Οπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ μετά τις 23:59 της 17ης Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2019.

ΟΠΕΚΑ: Ενεργοποίηση της πλατφόρμας από 24 Μαΐου

Μετά την πληρωμή η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλλει φέτος αίτηση Α21.

Η Β διμηνιαία δόση του 2019 αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και θα καταβληθεί, όπως ορίζει ο νόμος, στις 24 Μαΐου σε όλους όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 για το 2019 μέχρι τις 17 Μαΐου.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2019 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Επειδή το επίδομα του 2019 θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του φορολογικού έτους 2018 και προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ο Οργανισμός καλεί όλους να σπεύσουν να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση για το τρέχον έτος, ώστε αυτή να εκκαθαριστεί εγκαίρως και να λάβουν το ακριβές ποσό του επιδόματος που δικαιούνται.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Πηγή : ethnos.gr

Read more

Μείωση του ΦΠΑ στο 13% , σε ποια προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται αλλαγές

‘Αμεση θα είναι η μείωση των τιμών, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ, διαβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ με τους οποίους επικοινώνησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, επικοινώνησε σήμερα με τους: Μαρία και Γεράσιμο Σκλαβενίτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, αντίστοιχα, της «Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε», Γιάννη Μασούτη, διευθύνοντα σύμβουλο της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», Αριστοτέλη Παντελιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» και Βασίλη Σταύρου, Brand President της «”‘Αλφα Βήτα” Βασιλόπουλος Α.Ε».

Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η μείωση των τιμών των προϊόντων, μετά την ψήφιση του νέου νόμου που προβλέπει την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από 24% σε 13%.

Όλοι οι εκπρόσωποι των παραπάνω επιχειρήσεων διαβεβαίωσαν για την άμεση μείωση των τιμών και την ταχεία προσαρμογή της αγοράς, όπως θα προβλέπεται από τον νέο νόμο, προς όφελος των καταναλωτών και πελατών τους.

Σε ποια προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται αλλαγές

Σύµφωνα µε τις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, η µετάταξη προϊόντων σε χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ θα τεθεί σε ισχύ από την 20ή Μαΐου 2019, ενώ επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι από τη µείωση εξαιρούνται ο καφές και άλλα ροφήµατα, είτε ως προϊόν στο ράφι του σούπερ µάρκετ είτε ως υπηρεσία εστίασης.

Ειδικότερα, µετατάσσονται σε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύει σήµερα, τα εξής:

 • Λάδια, παρασκευάσµατα κρεάτων και ψαριώνκακάοζύµεςαλάτιξίδιαζάχαρη, προϊόντα δηµητριακώνπαρασκευάσµατα για σάλτσεςπαγωτά, παρασκευάσµατα για σούπεςζωµοίκαι, γενικώς, τα τυποποιηµένα µη νωπά τρόφιµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εφόσον η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ περάσει στο σύνολό της στην τελική τιµή των παραπάνω προϊόντων, τότε θα υπάρξει µια µείωση της τάξης περίπου του 9%. Για παράδειγµα, η τιµή του τυποποιηµένου και συσκευασµένου ρυζιού, από 4,7 ευρώ το κιλό, θα µειωθεί σε 4,28 ευρώ. Ενα πακέτο µακαρόνια, από 0,5 ευρώ, αναµένεται να µειωθεί σε 0,45 ευρώ.
 • Οι υπηρεσίες εστίασης, και συγκεκριµένα η εκµετάλλευση καφενείωνκαφετεριώνζαχαροπλαστείωνεστιατορίωνψητοπωλείωνοινοµαγειρείων και άλλων συναφών µε αυτές επιχειρήσεων. Ενας µέσος λογαριασµός σε εστιατόριο για µια τετραµελή οικογένεια υπολογίζεται σήµερα σε περίπου 60 ευρώ. Από αυτά υπολογίζεται ότι θα υπαχθεί στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ το ποσό των 40 ευρώ, δηλαδή το 80%. Ετσι, µε τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ της εστίασης στο 13%, ο λογαριασµός για µια τετραµελή οικογένεια πρόκειται να µειωθεί από 50 σε 46,5 ευρώ. Εξαιρούνται από τη µείωση του ΦΠΑ τα κέντρα διασκέδασης, καθώς και η διάθεση ως υπηρεσία εστίασης των αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτώνχυµών και ροφηµάτων (π.χ. καφές) τα οποία θα συνεχίσουν να διατίθενται µε ΦΠΑ 24%.
 • Το ηλεκτρικό ρεύµα και το φυσικό αέριο. Μια µέση διµηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ύψους 100 ευρώ θα περιοριστεί λόγω της µείωσης στα 93,8 ευρώ, δηλαδή το νοικοκυριό θα έχει ένα όφελος της τάξης των 6,2 ευρώ.
 • Η παροχή υπηρεσιών από οικοτροφεία, δοµές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και δοµές που παρέχουν κατάλυµα σε άτοµα µε νοητική υστέρησηψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών. Από τις διατάξεις µείωσης του ΦΠΑ επέρχεται για φέτος απώλεια εσόδων 441 εκατ. ευρώ και 667 εκατ. ευρώ το 2020.
Read more

Ρύθμιση χρεών στην Εφορία: 4 απαντήσεις για τις 120 δόσεις

Τα «ψιλά γράµµατα» του νοµοσχεδίου για τις 120 δόσεις που θα βοηθήσει εκατοµµύρια οφειλέτες του Δηµοσίου. Τα κριτήρια για τον διακανονισµό οφειλών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα ποσά των δόσεων και οι συντελεστές για τη µείωση των προσαυξήσεων

Μέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα προγραµµατίζεται να ανοίξει η εφαρµογή στο Τaxisnet για τη ρύθµιση των 120 δόσεων προς την Εφορία. Τη ρύθµιση περιµένουν ως µάννα εξ ουρανού εκατοµµύρια οφειλέτες του Δηµοσίου, προκειµένου να κάνουν µια νέα αρχή στη σχέση τους µε την Εφορία βάζοντας τις οφειλές τους σε τάξη. Μέσα από τις κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και µε αναλυτικά παραδείγµατα επιχειρείται, η αποκρυπτογράφηση όλων των κρίσιµων λεπτοµερειών.

1) Ποιες οφειλές ρυθµίζονται και σε πόσες δόσεις;

Βεβαιωµένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, δύνανται να ρυθµίζονται µε κατ’ αρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε έως τριάντα (30) δόσεις, για τα νοµικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και τις 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ∆ΟΥ/Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση.

2) Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των δόσεων και το ύψος της δόσης για φυσικά πρόσωπα;

α. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µε συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισόδηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόµενο εδάφιο.

Για τµήµα εισοδήµατος:

 • από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
 •  από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
 • από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
 • από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
 • από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%), στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
 • από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), ηη) πάνω από 100.000 µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ως εξής:
 • κατά µία (1) µονάδα για ένα τέκνο,
 • κατά δύο (2) µονάδες για δύο τέκνα,
 • κατά τρεις (3) µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το µέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

γ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται µείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο, το οποίο υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα, ως εξής:

α) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

β) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

γ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

δ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

ε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

στ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποτων δεκαοκτώ (18). Για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των δόσεων.

Παραδείγµατα

Ελεύθερος επαγγελµατίας µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 12.000 ευρώ το 2017 οφείλει στην Εφορία το ποσό των 5.000 ευρώ. Με βάση την παραπάνω κλίµακα µπορεί να αποπληρώνει ποσό ετησίως 80 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται µε 12 µήνες και προκύπτει µηνιαία δόση ύψους 6,66 ευρώ. Επειδή ισχύει ελάχιστη δόση 30 ευρώ αλλά και µέγιστος αριθµός δόσεων 120, ο οφειλέτης του σοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

ζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

η) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ. Ο αριθµός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τα πρόσωπα της περ. Α της παρ. 1, δεν µπορεί να είναι µικρότερος παραδείγµατος θα ρυθµίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις των 41,66 ευρώ µε µια µικρή προσαύξηση λόγω τόκων 5% ετησίως

Φορολογούµενος µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 25.000 ευρώ έχει οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση ύψους 4.000 ευρώ. Με βάση τους συντελεστές θα µπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ (για το τµήµα από 10.000 έως 15.000 το 4%, για το τµήµα από 15.000 έως 20.000 το 6% και για το τµήµα εισοδήµατος από 20.000 έως 25.000 το 8%). Το ποσό των 900 ευρώ διαιρείται διά 12 µήνες και προκύπτει µηνιαία δόση ύψους 75 ευρώ. Το ποσό της οφειλής ύψους 4.000 ευρώ διαιρείται µε το 75. Προκύπτουν 53 δόσεις των 75 ευρώ µε µια προσαύξηση λόγω τόκου 5% ετησίως

Μισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ χρωστά στην Εφορία το ποσό των 1.200 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτός θα µπορεί να ρυθµίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις αλλά µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και µάλιστα άτοκα. Εµπίπτει στον περιορισµό της ελάχιστης δόσης και έτσι θα ρυθµίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30 ευρώ άτοκα.

3) Πώς ρυθµίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων

Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους, σε έως δεκαοκτώ (18) µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

4) Πότε χάνεται η ρύθµιση;

Η ρύθµιση χάνεται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, β) δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή. γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος µέρους, εντός διµήνου από τη λήξη προθεσµίας καταβολής τους ή εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

Πηγή : ethnos.gr

Read more

Εισφορά Αλληλεγγύης: Πόσο φόρο γλιτώνουν οι φορολογούμενοι, άμεση η ανακούφιση λόγω μείωσης παρακράτησης

Σε λίγες ημέρες θα ψηφιστεί το πακέτο μέτρων Τσίπρα που προβλέπει την κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από το επόµενο έτος και για τα εισοδήµατα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ µειώνονται οι συντελεστές της για τα υψηλότερα εισοδήµατα.

Ειδικότερα, η εισφορά αλληλεγγύης από 1/1/2020 διαµορφώνεται ως εξής:

Εως 12.000 ευρώ ο συντελεστής ήταν και παραµένει µηδενικός. Γίνεται 0% (από 2,2% που είναι σήµερα) για εισοδήµατα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.
2% (από 5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
4% (από 6,5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
6% (από 7,5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 40.001 έως 65.000 ευρώ.
8% (από 9%) για εισοδήµατα από 65.001 έως 220.000 ευρώ.
10% (ο συντελεστής παραµένει αµετάβλητος) για εισοδήµατα άνω των 220.000 ευρώ.

Λόγω της µείωσης των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν άµεσο όφελος και αύξηση αποδοχών από τον Ιανουάριο λόγω της µείωσης της παρακράτησης φόρου.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Μείωση ΦΠΑ 13%: Ποια τρόφιμα θα αγοράζουμε πιο φθηνά

Σημαντική μείωση αναμένεται και στις τιμές των υπηρεσιών εστίασης

Μείωση του ΦΠΑ στο 13% εξήγγειλε την Δευτέρα (7/4) ο Αλέξης Τσίπρας με το μέτρο να αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα και πιο συγκεκριμένα εντός του Μαίου. Η μείωση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση των τιμών των τροφίμων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημαντική μείωση αναμένεται και στις τιμές των υπηρεσιών εστίασης λόγω της εφαρμογής ΦΠΑ 13% από το 24% σήμερα, μέτρο το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο των ελαφρύνσεων που θα ενεργοποιηθεί άμεσα.

Αναλυτικά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο οποία ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται από το 24% στο 13% είναι τα ακόλουθα: Καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, ζάχαρη, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, αλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, παξιμάδια, κονσέρβες, σνακ, δημητριακά, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, φυτικές λιπαρές ουσίες.

Επίσης, στην εστίαση η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% αφορά στα ακόλουθα: Οβελιστήρια, πιτσαρίες, αρτοποιεία, εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, φαστ φουντ, κυλικεία – καντίνες κ.ά.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί άμεσα, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή το οποίο θα κατατεθεί εντός του Μαΐου.

Πηγή : ethnos.gr

Read more

120 δόσεις: Αναλυτικά κριτήρια και παραδείγματα

Αναλυτικά παραδείγματα για τις 120 δόσεις – Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, τι γίνεται ανά επάγγελμα

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν τo απόγευμα της Κυριακής στο υπουργείο Οικονομικών, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, με θέμα το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο Δευτέρα 6 Μαΐου και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας.

Ακολουθούν παραδείγματα της ρύθμισης των 120 δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα

1. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 € και συνολική οφειλή 3.600 €.

2. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 € και συνολική οφειλή 30.000 €.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €

Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 € Χ 8% = 80 €

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 €

Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 €

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 € / 48,33 = 620.

Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

3. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 € και οφειλή 6.000 €.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 8% = 400 €

Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ 10% = 500 €

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 €

Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 €

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.

Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

4. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 €, οφειλή 6.000 € και ένα (1) τέκνο.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (4-1)=3% = 150 €

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (6-1)=5% = 250 €

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (8-1)=7% = 350 €

Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ (10-1)=9% = 450 €

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 €

Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 €

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 100 = 60 δόσεις.

Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

Αναλυτικά όσα προβλέπει το νομοσχέδιο

Μη μισθωτοί

Για τις οφειλές από τις ατομικές εισφορές των μη μισθωτών σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθμιση προβλέπει:

 • Εθελοντικό επανυπολογισμό οφειλών της περιόδου 2002 -2016 με βάση τα ποσοστιαία ασφάλιστρα για κύρια, επικουρική σύνταξη, υγεία και πρόνοια του νόμου Κατρούγκαλου. Ως βάση υπολογισμού υιοθετείται ο κατώτατος μισθός του 2018 (586,08 ευρώ) με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στην ελάχιστη εισφορά (157 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για πρώην ΟΑΕΕ, 222 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για δικηγόρους, μηχανικούς, 181 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για γιατρούς).
 • Ο επανυπολογισμός θα γίνεται μετά από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη καθώς θα συνεπάγεται και μείωση συντάξιμου μισθού. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση και χωρίς επανυπολογισμό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις.
 • Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στην διετία 2017 – 2018 δεν επανυπολογίζονται.
 • Αυτόματο κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002- 2016 θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις με βάση την νέα οφειλή ενώ η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιμα.
 • Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει μόνος του το πλήθος των δόσεων, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Οι δόσεις θα έχουν τόκο 5% ετησίως υπολογισμένο.

Αγρότες

Οι αγρότες θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους από απλήρωτες εισφορές στον πρώην ΟΓΑ με κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων στο 100% αλλά δεν θα επανυπολογίζουν την βασική οφειλή τους καθώς καθώς σε κάποιες κλάσεις πριν το 2007 είχαν μικρότερες εισφορές από την ελάχιστη του νόμου Κατρούγκαλου. Έπειτα από την διαγραφή των προσαυξήσεων θα αποπληρώνουν την βασική οφειλή σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Εργοδότες

Για τους εργοδότες που οφείλουν εισφορές στο πρώην ΙΚΑ προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Εναλλακτικά θα δίδεται 100% έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται οφειλές εργοδοτών έως και το 2018 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Συνταξιοδότηση

Περίπου 80.000 μη μισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών αναμένεται να απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν μέσα από την ρύθμιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν την συνταξιοδότηση (άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000€ στον πρ. ΟΓΑ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ). Ειδικά για τους αγρότες το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ορίου οφειλών που ξεκλειδώνει την πόρτα της συνταξιοδότησης, από τις 4.000 στις 6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως οι περίπου 30.000 «εγκλωβισμένοι» αγρότες θα απεγκλωβιστούν με ευνοικούς όρους. Δεδομένου ότι οι προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 100% για τους αγρότες, όσοι έχουν αρχική βασική οφειλή έως 6.000 ευρώ θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης αμέσως μετά την ένταξη στην ρύθμιση. Οι αγρότες συνταξιοδοτούνται με :

 • · Όριο ηλικίας 67 ετών και τουλάχιστον15ετία ασφάλισης(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης) ή
 • · Όριο ηλικίας 62 ετών με τουλάχιστον 40ετία ασφάλισης.

Η διαδικασία είναι ίδια για όλους: Εφόσον η νέα οφειλή πέφτει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια (20.000€ για ΟΑΕΕ, 15.000€ για ΕΤΑΑ και 6.000€ για ΟΓΑ) – είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης – οι οφειλέτες θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Εφόσον η αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί άµεσα, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις κάθε µήνα (έως 120) και µέχρι να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό. Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά.

Συντάξεις Χηρείας

Με το ίδιο νομοσχέδιο έρχεται ολικό “λίφτινγκ” στο πλαίσιο για τις συντάξεις χηρείας. Συγκεκριμένα καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών και οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Την ίδια ώρα προωθείται διπλή αύξηση για τις 45.000 ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου όπως και για όλες τις μελλοντικές. Η χήρα / ο χήρος θα δικαιούται πλέον το 70% της σύνταξης του θανόντα αντί για το 50% (αύξηση 40% του δικαιούμενου ποσού), ενώ καταργείται και το «ψαλίδι» που επιβάλλονταν με τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντα. Με τη συγκεκριμένη διάταξη που προωθείται, οι χήρες που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα μπορούν να διατηρήσουν, από τώρα και στο εξής, «προσωπική διαφορά». Επίσης διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.

Βαρέα και ανθυγιεινά

Ακόμη το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Συγκεκριμένα η διάταξη επιμηκύνει από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ενσήμων ΒΑΕ από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, προκειμένου να δικαιούνται σύνταξης. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων σε ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Εργασιακά

Εμβληματικές είναι οι εργασιακές ρυθμίσεις. Κορυφαία διάταξη είναι η θέσπιση του καθολικού δικαιώματος των μισθωτών αορίστου χρόνου να μην απολύονται χωρίς βάσιμο λόγο. Ο εκάστοτε εργοδότης οφείλει να έχει τεκμηριωμένο λόγο, προκειμένου να προχωρήσει στη καταγγελία της σύμβασης, ο οποίος θα συνδέεται με τη συμπεριφορά, τις ικανότητες του εργαζομένου ή με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Υψώνεται έτσι ασπίδα προστασίας στις αναιτιολόγητες απολύσεις και μετατοπίζεται η λύση της εργασιακής σχέσης από την απόλυτη πρωτοβουλία του εργοδότη («αναιτιώδης» καταγγελία) στην ανάγκη αιτιολόγησής της. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν επανόρθωση σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, ενώ αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης και μισθών υπερημερίας.

Με άλλη ρύθμιση επιχειρείται να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας που εμφανίζεται ως ψευδώς δηλωμένη μερική απασχόληση και βασίζεται στην κατάχρηση ευέλικτων μορφών εργασίας, με την αυστηροποίηση του πλαισίου προστίμων. Παράλληλα θεσπίζεται σειρά μέτρων για την θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας των μεταφορέων και διανομέων όπως η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει 15% επί του κατώτατου μισθού στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε μήνα.

Στην ίδια κατεύθυνση θεσπίζεται η υποχρεωτική καταβολή μέσω τράπεζας της αποζημίωσης απόλυσης, η αναστολή των προθεσμιών που αφορούν στην προσβολή του κύρους της καταγγελίας ή στην καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση προσφυγής του εργαζομένου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που:

 • Ενιαιοποιούν τις διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησης και πράξεις για τις οποίες απαιτούνταν η προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.
 • Θεσμοθετείται ενιαίο ποσό εξόδων κηδείας για όλους στα 850 ευρώ.

Πηγή : ethnos.gr

Read more