Skip to main content Skip to search

Archives for May 2018

181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

«Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και ο εξοπλισμός τους με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία έρευνας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαπραττόντων απάτη, την καταπολέμηση των διακινητών ή την πρόληψη της διαφθοράς στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων” δήλωσε ο Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι τριών ειδών, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα Hercule III, το οποίο είχε ήδη θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποτελούν η χρηματοδότηση εξοπλισμού ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας που αποδείχθηκε ουσιαστικής σημασίας και επέτρεψε στις γαλλικές τελωνειακές αρχές να παραμείνουν στην πρωτοπορία των τελωνειακών επιχειρήσεων με στόχο το λαθρεμπόριο και την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ το 2016, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σκύλων ανιχνευτών που βοήθησαν τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν 250 εκατομμύρια παράνομα τσιγάρα το 2016 και η ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ΤΠ που επέτρεψαν στις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να εντοπίσουν ανωμαλίες στις εμπορικές ροές και να αποκαλύψουν σοβαρές περιπτώσεις απάτης κατά την εισαγωγή που αφορούσαν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα το 2017.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσουν παρόμοια έργα, καθώς και την κατάρτιση και συνέδρια εμπειρογνωμόνων που θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακρατική συνεργασία. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τις κοινές ερευνητικές προσπάθειες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι κοινές αυτές επιχειρήσεις είναι βασικές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δρουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς και ότι θα συμπληρώσει και θα στηρίξει τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Ιστορικό

Εκτός από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από το πρόγραμμα Hercule III, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα παράσχει στήριξη των επιχειρησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής ασφαλών συστημάτων ΤΠ, και θα διευκολύνει την κοινοποίηση παρατυπιών από τα κράτη μέλη και τη διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει η OLAF, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Η σημερινή πρόταση σχετικά με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης αποτελεί μέρος της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Οι ενέργειες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του νέου ενισχυμένου και απλουστευμένου προγράμματος χρηματοδότησης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που επιδιώκει τον ίδιο στόχο. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα εκτελείται με βάση ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του «κανονισμού OLAF» [1] αποσκοπεί στη διασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF και της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) [2] για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Μεταξύ άλλων ενεργειών είναι και η εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») [3].

Επόμενα βήματα

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα αρχίσουν να αποδίδουν αποτελέσματα στην πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις όμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, δεν θα είναι δυνατό να αγοραστεί ο σημαντικός εξοπλισμός εγκληματολογικής έρευνας, με αποτέλεσμα οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών να διαθέτουν περιορισμένα μέσα. Η αδυναμία αυτή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης και θα αποβεί εις βάρος των φορολογουμένων της ΕΕ.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40821

Read more

Την Τρίτη θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με τη μείωση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία

Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή περιλαμβάνονται τρεις σημαντικές παρεμβάσεις:

– Προβλέπεται μείωση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο.

– Για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών και κατοχυρώνονται τα ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων.

– Προβλέπεται διαγραφή οφειλών για ασφαλισμένους που είχαν χρεωθεί διπλές ασφαλιστικές εισφορές προς τον τ.ΟΑΕΕ.

 

Read more

Έλλειμμα 956 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το μήνα Μάρτιο

21/05/2018 – Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2018


Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 956 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 457 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017, καθώς το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε και υπεραντιστάθμισε τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Θετική επίδραση είχε και η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε επιδείνωση.

Η πτώση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς οι εξαγωγές καυσίμων παρουσίασαν άνοδο κατά 11,9% (3,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 21,2%. Επίσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα συρρικνώθηκε, καθώς οι σχετικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 11,5% (10,8% σε σταθερές τιμές), που ήταν πολύ ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (3,1% και 3,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων, κυρίως από τις λοιπές υπηρεσίες και δευτερευόντως από τις μεταφορικές, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,8% και 28,2% αντίστοιχα. Η επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών κατά 5,8%.

Το α΄ τρίμηνο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 2,8 δισεκ. ευρώ, κατά 53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κυρίως) και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, τα ισοζύγια αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων σημείωσαν βελτίωση.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς οι εξαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 16,1% σε τρέχουσες τιμές (11,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 3% (-12,1% σε σταθερές τιμές). Όσον αφορά το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 14,4% (13,3% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών (8,7% και 8,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 12,8% και 13,8% αντίστοιχα, λόγω της ανόδου των σχετικών πληρωμών. Το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε μικρή επιδείνωση.
Τέλος, στα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων σημειώθηκε μικρή άνοδος και μείωση αντίστοιχα.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων βελτιώθηκε σε σχέση με το Μάρτιο του 2017, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2018, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 948 εκατ. ευρώ, κατά 482 εκατ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο του Μαρτίου του 2017. Το α΄ τρίμηνο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 2,7 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 101 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του α΄ τριμήνου του 2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 39 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 439 εκατ. ευρώ. Η κυριότερη συναλλαγή αφορά τη μεταβίβαση στην εταιρία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited (Κύπρος) ποσοστού 67% των μετοχών του ΟΛΘ Α.Ε. που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 132 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 811 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 762 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 5,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία, μαζί με τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων(1), υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 5,6 δισεκ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.
Το α΄ τρίμηνο του 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 445 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 845 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,9 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 3,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων(2). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 8,9 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).
Στο τέλος Μαρτίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,5 δισεκ. ευρώ το Μάρτιο του 2017.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Απριλίου 2018 θα ανακοινωθούν στις 20 Ιουνίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2018- Πίνακας

(1) Το Μάρτιο του 2018 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 498 εκατ. ευρώ και 477 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
(2) Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ και 1,7 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40721

Read more

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος Περί Ανωνύμων Εταιρειών – Όλες οι αλλαγές που προτείνονται

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, θέτουν από σήμερα 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με νέο νομοθέτημα.

1.    Μετά παρέλευση σχεδόν εκατονταετίας από την εισαγωγή του «κωδικοποιημένου» νόμου 2190/1920, η συνολική ανακαίνιση της βασικής νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες αποτελεί πλέον προφανή ανάγκη. Τούτο δε, παρά τις επανειλημμένες τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920, που έγιναν όχι μόνο για την κατά καιρούς ενσωμάτωση ευρωπαϊκών Οδηγιών εταιρικού δικαίου, αλλά και για την, ανεξάρτητα από τις Οδηγίες, βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως συνέβη ιδίως με τον Ν. 3604/2007.

(α) Πράγματι, η σημερινή κατάσταση του νόμου (του σπουδαιότερου νόμου εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα) δεν είναι εκείνη που θα περίμενε κανείς από μια χώρα, που καταπολεμά τη γραφειοκρατία και προσδοκά την ανάπτυξη. Οι διατάξεις του σημερινού νόμου, παρά τις βελτιώσεις που κατά καιρούς επιχειρήθηκαν, διατηρούν την αρχική τους διάταξη: Είναι άτακτα τοποθετημένες, ασυστηματοποίητες και χωρίς πάντοτε εσωτερική λογική και συνοχή (π.χ. ορισμένες διατάξεις για τα ομολογιακά δάνεια βρίσκονται πριν από τις διατάξεις για την ίδρυση της εταιρείας, άλλες δε σε χωριστό νόμο), ορισμένες διατάξεις δεν ισχύουν πλέον ή έχουν απλώς ιστορική αξία (π.χ. οι διατάξεις για τη δημοσιότητα διά του Μητρώου Α.Ε. ή για το «δικαίωμα λειτουργίας» των αλλοδαπών α.ε.), στο ίδιο άρθρο ρυθμίζονται ετερόκλητα θέματα (όπως π.χ. η ρύθμιση στο ίδιο άρθρο της σύστασης της εταιρείας και της μείωσης του κεφαλαίου), η χρησιμοποιούμενη ορολογία δεν είναι ενιαία (π.χ. «κεφάλαιο», «μετοχικό κεφάλαιο», «εταιρικό κεφάλαιο», «φανερή» και «ονομαστική» ψηφοφορία). Επίσης ορισμένα ζητήματα, όπως π.χ. τα περί προέδρου του διοικητικού συμβουλίου (δ.σ.) ή της γενικής συνέλευσης (γ.σ.) επαφίενται στην πρακτική που έχει διαμορφωθεί, χωρίς να υπάρχουν ρυθμίσεις. Επιπλέον, υπάρχουν διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, που παραμένουν στην καθαρεύουσα, ενώ οι νεότερες διατάξεις είναι στη δημοτική.

(β) Όμως πέραν των νομοτεχνικών προβλημάτων, ο κ.ν. 2190/1920 αξίζει γενικότερα να αναθεωρηθεί, ώστε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας και οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να γίνουν φιλικότερες, με εισαγωγή καινοτομιών, που θα βοηθήσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες. Επομένως ο υφιστάμενος νόμος χρειάζεται γενικότερο εκσυγχρονισμό, κάτι που δεν είναι εφικτό με επιμέρους τροποποιήσεις του, και απαιτεί συνολική αναμόρφωσή του.
2.    Με τις σκέψεις αυτές συστήθηκε Ομάδα Εργασίας με έργο την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει) .
3.    Ευκαιρία για την αναμόρφωση του κ.ν. 2190/1920 παρουσιάζεται σήμερα και για τον πρόσθετο λόγο ότι ένα μεγάλο μέρος του νόμου (ολόκληρο το λογιστικό δίκαιο, το ελεγκτικό δίκαιο, το σύστημα δημοσιότητας, προσεχώς δε και το δίκαιο των μετασχηματισμών) αποχωρίζεται από το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες, με τη λογική ότι δεν αφορά μόνο αυτές, αλλά κι άλλες εταιρικές μορφές.
4.    Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναμόρφωση του δικαίου της α.ε. αποτελεί σήμερα αντικείμενο γενικότερης διεθνούς ενασχόλησης. Πολλές χώρες σήμερα, ευρωπαϊκές και μη, αντιλαμβανόμενες τη σημασία του παγκόσμιου ανταγωνισμού των δικαίων, φροντίζουν να εκσυγχρονίσουν τη νομοθεσία τους για τις ανώνυμες εταιρείες, ώστε με τον τρόπο αυτό να διαφημίσουν την εγχώρια αγορά και να την καταστήσουν φιλικότερη προς τις ξένες επενδύσεις.
5.    Βέβαια, η αναμόρφωση ενός δικαιικού κλάδου και η αντικατάσταση ενός νόμου με ένα νεότερο δεν είναι χωρίς συνέπειες. Κάθε νέο νομοθετικό καθεστώς προκαλεί κάποια δυσκολία στην αγορά, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι νομικοί τους παραστάτες οφείλουν να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία, ώστε όχι μόνο να αντιληφθούν τις γενικές γραμμές της, αλλά και να εντοπίσουν με προσοχή τις επιμέρους διαφορές στα κατιδίαν ζητήματα σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς. Ελπίζεται ότι η παρούσα αιτιολογική έκθεση θα βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών αυτών. Γενικά, πάντως, είναι βάσιμη η ελπίδα ότι, παρά τις δυσκολίες της, η ανακαίνιση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με νέο νομοθέτημα θα έχει θετικά μέσο-μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αφού έτσι παρέχεται η ευκαιρία εισαγωγής καινοτομιών, που προάγουν την επιχειρηματικότητα, διευκρινίζουν πολλές διατάξεις που παρουσίαζαν ερμηνευτικές δυσκολίες και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, γενικότερα δε αναβαθμίζουν την ποιότητα και νομοτεχνική αρτιότητα του εταιρικού δικαίου.

6.    Συγκεντρώνεται κατά το δυνατόν στο νέο νόμο οι διατάξεις που αφορούν την ανώνυμη εταιρία και βρίσκονται σε άλλα νομοθετήματα. Έτσι π.χ.: Ο νέος νόμος περιλαμβάνει τα ομολογιακά δάνεια, με κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 3156/2003, αφού πρόκειται για δυνατότητα που έχει επιφυλαχθεί στις ανώνυμες εταιρείες και μόνο. Μεταφέρονται στο νέο νόμο οι ρυθμίσεις του π.δ. 30/1988 για τα stock options. Τα ζητήματα του ελάχιστου μερίσματος ρυθμίζονται εξ ολοκλήρου στο νόμο με κατάργηση των διατάξεων του α.ν. 148/1967. Μεταφέρονται στο νέο νόμο οι ρυθμίσεις του Ν. 4403/2016, που αφορούσαν ζητήματα (κυρίως) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, και που δεν είχαν ενσωματωθεί στον κ.ν. 2190/1920 με το Ν. 4308/2014. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την ετήσια έκθεση διαχείρισης του δ.σ., τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις και την υποβολή των καταστάσεων αυτών σε δημοσιότητα. Όμως παρέμβαση στο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση δεν έχει γίνει. Πρόκειται κατά βάση για νομοθεσία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η πρωτοβουλία για την τροποποίησή της ανήκει φυσιολογικά σ’ αυτήν. Ορισμένες όμως διατάξεις του νόμου αυτού έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εταιρική νομοθεσία, όπως π.χ. οι διατάξεις για τη σύγκρουση συμφερόντων.

ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης

1.    Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρότυπα των διατάξεων αποτέλεσαν αντίστοιχες διατάξεις αλλοδαπών δικαίων η προήλθαν από την ελληνική εμπειρία. Επιπλέον με το νέο νόμο επιδιώκεται η γλωσσική και ορολογική ομοιογένεια του κειμένου για ανετότερη και ασφαλέστερη ανάγνωση.

2.    Μερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις του ισχύοντος δικαίου, που επέρχονται με το παρόν νομοσχέδιο, είναι οι ακόλουθες:

(α) Στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας αναθεωρούνται ορισμένες διατάξεις για την κρατική εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών. Το κεφάλαιο 8ο του κ.ν. 2190/1920 δεν επαναλαμβάνεται στο νέο νόμο. Η κρατική εποπτεία, που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη εταιρική μορφή, είχε απομειωθεί ήδη με το Ν. 3604/2007, η πείρα όμως έχει δείξει ότι, ακόμη και μειωμένη, δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο χειροπιαστό όφελος και περισσότερο δημιουργεί γραφειοκρατικά εμπόδια, επιπλέον δε ζητήματα ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων.

Δεν πρέπει βέβαια να λησμονείται ότι η κρατική εποπτεία στο πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920 αφορούσε πάντοτε την τήρηση του εταιρικού δικαίου και μόνο, ενώ η εποπτεία της τήρησης άλλων διατάξεων (π.χ. της εργατικής νομοθεσίας, της κεφαλαιαγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος, της τήρησης των νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και όποιας άλλης), που είναι και η πιο σημαντική, ήταν χωριστή και φυσικά πρέπει να διατηρηθεί ως έχει.
Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι είναι άλλο ζήτημα ο έλεγχος που ασκείται κατά την καταχώριση εταιρικών πράξεων (σύστασης της εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Και καταρχήν μεν ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι απλός και ταχύς, προκειμένου το Γ.Ε.ΜΗ. να μην αποτελεί πρόσκομμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ευλόγως όμως είναι απλούστερος στις κοινές επιχειρήσεις, ενώ παραμένει πιο λεπτομερής κατά τη σύσταση και την τροποποίηση του καταστατικού ορισμένων εταιρειών, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία (τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλπ.).

Μαζί με την εταιρικού δικαίου εποπτεία δεν επαναλαμβάνονται ορισμένοι συναφείς κανόνες, ιδίως η υποχρέωση υποβολής στη Διοίκηση πρακτικών της γ.σ. και του δ.σ. που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα (αν πρόκειται όμως για αποφάσεις που πρέπει να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στο τελευταίο).

(β) Σε σχέση με τους τίτλους που εκδίδει μια α.ε.: Διατηρούνται οι υπάρχοντες, εισάγονται όμως οι «συνδεδεμένοι» τίτλοι, οι οποίοι μπορούν να αποκτηθούν ή να εκποιηθούν συνδυασμένα. Εισάγονται επίσης οι τίτλοι κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants), που είναι ήδη γνώριμοι στον τραπεζικό τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης άυλων τίτλων και από μη εισηγμένες εταιρείες.

(γ) Προτείνεται η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών από 1.1.2020. Η κατάργηση αυτή οδηγεί σε ρυθμιστική απλοποίηση, αφού οι κανόνες είναι ενιαίοι, χωρίς διάκριση μεταξύ ονομαστικών και ανωνύμων μετοχών. Η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών αποτελεί πλέον αναγκαίο μέτρο για πολλούς λόγους.

Εν πρώτοις πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι ανώνυμες μετοχές έχουν ως πλεονέκτημα την ευχερέστερη μεταβίβαση τους. Όμως η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών σπανίως επιτυγχάνεται με την παράδοση του τίτλου, και τούτο είτε διότι η έκδοση ανωνύμων τίτλων δεν είναι πια συχνό φαινόμενο, είτε διότι (και αυτό αφορά τις εισηγμένες μετοχές) η μεταβίβαση τόσο των ονομαστικών όσο και των ανωνύμων μετοχών ακολουθεί όμοιους κανόνες, στις μετοχές δε αυτές δεν μπορεί να αποκρυβεί ο ιδιοκτήτης.
Μάλιστα μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν το ελληνικό δίκαιο περιείχε κανόνες (φορολογικού ιδίως δικαίου), που επέβαλλαν την κατάρτιση εγγράφου για τη μεταβίβαση των μετοχών, ακόμα και των ανωνύμων.
Μολονότι η ελληνική νομολογία είχε περιορίσει την εμβέλεια των κανόνων αυτών, θεωρώντας ότι έχουν μόνο φορολογικό αποτέλεσμα, όχι δε και αποτέλεσμα εταιρικού δικαίου, γεγονός παραμένει ότι οι αξιούμενες διατυπώσεις κάθε άλλο παρά διευκόλυναν την μεταβίβαση.
Παραπέρα λόγος ύπαρξης των ανωνύμων μετοχών δεν υπάρχει, οπωσδήποτε δε δεν είναι ικανή δικαιολογία η απόκρυψη του ιδιοκτήτη τους. Σχετικά πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι εργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπνεόμενες από συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και η FATF, και που απέκτησαν επικαιρότητα μετά τα γνωστά Panama papers, Paradise papers κλπ., έχουν οδηγήσει στο να ζητείται από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ανώνυμες μετοχές (ακριβώς λόγω της ανυνυμίας τους) δεν θα αποτελέσουν μέσο καταχρηστικών πρακτικών. Η σχετική Οδηγία (EU) 2015/849, η ενσωμάτωση της οποίας αναμένεται προσεχώς, θεωρεί ότι η ύπαρξη ανωνύμων μετοχών δημιουργεί κινδύνους, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται με την παραπάνω Οδηγία μηχανισμοί για τον εντοπισμό όχι απλώς των προσώπων, που είναι δικαιούχοι των ανωνύμων μετοχών, αλλά και των προσώπων που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, όταν δηλαδή ο φαινόμενος ως ιδιοκτήτης κατέχει μετοχές για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Μέσο για τη διευκόλυνση της αντιμετώπισης του ξεπλύματος κλπ. εμφανίζεται σήμερα πλέον η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών, ή άλλα ισοδύναμα μέτρα, όπως είναι η αποϋλοποίηση ή η ακινητοποίηση τούτων και η έκδοση ονομαστικών πιστοποιητικών, η κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών ανωνύμων μετοχών, ή και άλλα μέτρα, όπως οι γαλλικοί «ταυτοποιήσιμοι τίτλοι στον κομιστή». Στο πνεύμα αυτό πολλά κράτη σήμερα έχουν είτε καταργήσει τις ανώνυμες μετοχές (όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Αυστρία, κ.ά.), είτε υιοθετήσει εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα (όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, ο Παναμάς, η Ελβετία, κ.ά.). Όμως η απλούστερη μέθοδος είναι η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών, που επιτρέπει την ενοποίηση των κανόνων και αποτρέπει πολύπλοκες εναλλακτικές ρυθμίσεις, που στην ουσία τους ούτε διασώζουν την ανωνυμία, ούτε διευκολύνουν την μεταβίβαση. Πράγματι, άλλα συστήματα παρακολούθησης των ανωνύμων μετοχών δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις αναφορών, εκθέσεων κλπ. που επιτείνουν την «πληροφοριακή κόπωση» των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ,τουλάχιστον για τις εισηγμένες μετοχές, η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών αφορά ελάχιστες (περίπου 10 συνολικά) εταιρείες. Η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών συνοδεύεται από διατάξεις που προβλέπουν τη διαδικασία ονομαστικοποίησης (άρθρο 184).

(δ) Το νομοσχέδιο επιχειρεί μερική ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 της 17.5.2017 για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, ιδιαίτερα ως προς τα κεφάλαια που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών.

(ε) Βελτιώνονται οι τεχνικές μέθοδοι λειτουργίας των οργάνων της εταιρείας, με ευρύτερη χρήση των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών δ.σ. και γ.σ. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Αποθετήριο, τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων. Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, το βιβλίο πρακτικών γ.σ. μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του δ.σ.
(στ) Εισάγεται (επιτρεπτά κατά το ενωσιακό δίκαιο) η «απεριόριστη» διάρκεια της εταιρείας, που απαλλάσσει τους μετόχους από τη μέριμνα παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά τη λήξη της. Η εταιρεία με απεριόριστη διάρκεια, σε αντίθεση με τις έννομες σχέσεις αορίστου χρόνου, δεν λύεται με καταγγελία, αλλά για τους ίδιους λόγους, για τους οποίους λύεται και η εταιρεία ορισμένου χρόνου.
(ζ) Ειδικότερα σε σχέση με το διοικητικό συμβούλιο: Το δ.σ., που καταρχήν πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές, μπορεί εφεξής για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείας να είναι και μονομελές.

Προβλέπεται η εκλογή και λειτουργία «εκτελεστικής επιτροπής» στο πλαίσιο του δ.σ. |

Επίσης προβλέπεται η περιοδική (σταδιακή) ανανέωση του δ.σ. (staggered board). Αρμοδιότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου έχει κατά κανόνα το δ.σ. Εισάγονται ρητές ρυθμίσεις για τον πρόεδρο του δ.σ. (αλλά και τον πρόεδρο της γ.σ.). Προβλέπεται (αν και εκ περισσού) ότι για τη δέσμευση της εταιρείας δεν απαιτείται εταιρική σφραγίδα. Επίσης το δ.σ. είναι καταρχήν αρμόδιο για την έγκριση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. Η έγκριση γίνεται έτσι απλούστερη, προβλέπεται όμως η δυνατότητα της μειοψηφίας να ζητήσει να κριθεί το ζήτημα από τη γ.σ.
Ρυθμίζεται αναλυτικότερα το ευαίσθητο ζήτημα των παρεχομένων στα μέλη του δ.σ. αμοιβών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας (ΕΕ) 2017/828, όπου σημαντική είναι (για τις εισηγμένες εταιρείες) αφενός μεν η υιοθέτηση πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών.
Τέλος, εισάγεται ένα νέο πλαίσιο ευθύνης των μελών δ.σ., ώστε οι απαιτήσεις της εταιρείας να ασκούνται χωρίς να βλάπτεται το εταιρικό συμφέρον και από την άλλη μεριά η μειοψηφία να μπορεί να επιβάλει την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων.

(η) Σε σχέση με τη γενική συνέλευση: Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις της καταστατικής γ.σ. περιορίζονται σε μια. Στην αρχική συνέλευση η απαρτία ορίζεται στο 1/2 και στην επαναληπτική στο 1/3 (ή σε ορισμένες περιπτώσεις στο 1/5) του κεφαλαίου. Εισάγεται δυνατότητα «ημέρας καταγραφής» και για μη εισηγμένες, αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Προστίθεται νέος τρόπος λήψης αποφάσεων από τη γ.σ. χωρίς συνεδρίαση. Εισάγεται επίσης δυνατότητα συνεδρίασης της γ.σ. εξ ολοκλήρου από απόσταση (virtual general meeting). Επίσης διευκρινίζονται ζητήματα ελαττωματικών αποφάσεων της γ.σ., ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανυπόστατες αποφάσεις.

(θ) Σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων: Προστίθενται ορισμένα νέα δικαιώματα του μετόχου π.χ. για ατομική πληροφόρηση σχετικά με την κεφαλαιακή συγκρότηση της εταιρείας και τη δική του συμμετοχή, καθώς και με επικείμενες γενικές συνελεύσεις. Μειώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσοστά επί του κεφαλαίου που είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας.
Εισάγεται δυνατότητα ενώσεων μετόχων που θα μπορούν να ασκούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των μετόχων, τα δικαιώματα μειοψηφίας. Από την άλλη μεριά αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις ορθής και έγκαιρης καταβολής του κεφαλαίου.

(ι) Δίδεται στους ενδιαφερόμενους ευρύτερη καταστατική ελευθερία σε πολλά ζητήματα.
 
(ια) Αποσαφηνίζονται τα ποσά κερδών τα οποία μπορούν να διανεμηθούν, ώστε να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ποσά που συνιστούν πραγματικά κέρδη και όχι π.χ. υπεραξίες.
(ιβ) Λύση της εταιρείας επέρχεται και αν αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού. Μετά τη λύση της εταιρείας, εισάγεται δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το ΓΕ.Μ.Η., αν η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό. Εισάγονται και άλλα μέτρα για την επιτάχυνση των εκκαθαρίσεων.
(ιγ) Σε διάφορα σημεία διαφοροποιούνται οι διατάξεις, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
(ιδ) Με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, το παρόν νομοσχέδιο ενθαρρύνει τη διαιτητική επίλυση των διαφορών.
3.    Σημαντικό είναι επίσης ότι εισάγονται διευκρινιστικές διατάξεις σε πολλά αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως π.χ. εκείνα του επιτρεπτού της καταβολής του κεφαλαίου διά συμψηφισμού, του χρονικά μεταβλητού των προνομίων των προνομιούχων μετοχών, της δυνατότητας κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης με απόφαση του δ.σ., των καθηκόντων και της ευθύνης των μελών του δ.σ., των ελαττωματικών αποφάσεων του δ.σ., της παράστασης στη γ.σ. μη μετόχων και του τρόπου ψηφοφορίας στη γ.σ., του επιτρεπτού μείωσης κεφαλαίου ή διανομής κερδών ή διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης σε είδος αντί σε μετρητά, του επιτρεπτού απόφασης της γ.σ. που στηρίζεται σε (σύγχρονη) τροποποίηση του καταστατικού, που αποφάσισε η γ.σ. στην ίδια συνεδρίαση, κ.ά.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40702

Read more

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/A32/2018 σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75 του ν. 4509/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 χορηγείται επίδομα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Με το άρθρο 75 του ν. 4509/2017 τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4501/2017, συμπληρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 και συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους επιδόματος και οι πληγέντες από τις πλημμύρες της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου του 2017 στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

• οι απαιτούμενες αυτοψίες, από τους αρμόδιους Δήμους και τις Περιφέρειες, δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, ήτοι μέχρι 28.2.2018 με αποτέλεσμα οι πληγέντες να έχουν απωλέσει την προθεσμία.

• σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που καθορίστηκε με την εν λόγω απόφαση,

Ορίζεται προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1685/15-05-2018), για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, για χορήγηση επιδόματος, ως εφάπαξ ενίσχυσης, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4509/2017.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/7.12.2017 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος όπως καθορίζεται στις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40653

Read more

Η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο με το ακίνητο του οφειλέτη

Α. Εξόφληση φόρων με την καταβολή της αξίας του τιμήματος κατά την μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτον και εκχώρηση του τιμήματος

«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»  Ν.4174/2013 άρθρο 43 παρ.8

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Για την περίπτωση αυτή εκδόθηκε η ΠΟΛ.1278/27.12.2013 του ΓΓΔΕ και εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014

B. Εξόφληση φόρων κληρονομίας με την μεταβίβαση στο Δημόσιο της πλήρους κυριότητος του ακινήτου

«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» Ν.2961/2001 άρθρο 82 παρ.6

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η παραπάνω διάταξη είναι ανενεργή επειδή δεν έχει εκδοθεί η σχετική κανονιστική απόφαση του Υ/Οικονομικών που να αφορά την διαδικασία, το όργανο στο οποίο θα αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωμένος καταλλήλως προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τιμή του ακινήτου και ο τρόπος αποτίμησής του, και εάν θα ισχύσει το ανασταλτικό αποτέλεσμα και συνεπώς εάν η διαδικασία αυτή θα αίρει ή όχι τις συνέπειες του ληξιπροθέσμου του συγκεκριμένου χρέους (μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λόγω των ληξιπροθέσμων, από το φόρο αυτό οφειλών του ενδιαφερομένου που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, υπολογισμός προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά την είσπραξη του ληξιπρόθεσμου ποσού κτλ). Επίσης αν ο φορολογούμενος-οφειλέτης έχει άλλα εισοδήματα.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έκδοση της παραπάνω απόφασης υπάγονται τόσο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

• Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1037385 ΕΞ 2016 847/4.3.2016
• ΔΕΑ 116688 ΕΞ 2017/14-2-2018
ΑΤΚΕ 1108720 ΕΞ 2016/1601/26.6.2016
ΔΕΦΚ Β 1151503 ΕΞ 2017
Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1153115 ΕΞ 2017
• ΔΕΦΚ Β 1146897 ΕΞ 2017/1-2-2018

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40619

Read more